#mojgan_azimi_fan

Tag posts on Instagram

60 posts

Top Posts

موزیک ویدئو حاکمان پارت چهارم
#mojgan #azimi #mojganazimi #mojganazimiofficial #singer #love #lover #music #song #iran #afghanestan #aye #25sale #25years #hakeman #mojgan_azimi_fan  #مژگان_عظیمی #خواننده #آهنگ #موزیک #عشق #ایران #افغانستان #حاکمان
.
چه کردند با نام خدا***
چه کردند با جان بشر***
چه کردند که تماماشده است زندگی وهم و خطر***
چه کردند با ذهن شما***
و شستند افکار شما***
صد حدیث و گپ بیجا گفتند***
همه از قول خدا***
عمرتان را در پی حوری و زنان لخت جنت بودید و رعیت ماندید***
حاکمان شهرتان تل(نفت)و طلا میبردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید***
جای اندیشه به فرق سرتان جنگ و شهادت کردند. 
تا که باور کردید***
حاکمان شهرتان کاسه خون میخوردند***
هی نماز می خواندید .
هی دعا می کردید***
گور کنی بی عقل با ذهنی مریض***
رهبری شد بی باک***
و خزانه لبریز از پول است و الماس***
کارش اینست که جوانان وطن را بکند چال در خاک***
قاضیان ترسناک با شکلی عجیب و غرق در ریش و پشم***
و غروب ترس است در کشور و طلوعی از خشم***
عمرتان را در پی حوری و زنان لخت جنت بودید و رعیت ماندید***
حاکمان شهرتان تل(نفت)و طلا میبردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید***
جای اندیشه به فرق سرتان جنگ و شهادت کردند. تا که باور کردید***حاکمان شهرتان کاسه خون میخوردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید

موزیک ویدئو حاکمان پارت چهارم
#mojgan #azimi #mojganazimi #mojganazimiofficial #singer #love #lover #music #song #iran #afghanestan #aye #25sale #25years #hakeman #mojgan_azimi_fan #مژگان_عظیمی #خواننده #آهنگ #موزیک #عشق #ایران #افغانستان #حاکمان
.
چه کردند با نام خدا***
چه کردند با جان بشر***
چه کردند که تماماشده است زندگی وهم و خطر***
چه کردند با ذهن شما***
و شستند افکار شما***
صد حدیث و گپ بیجا گفتند***
همه از قول خدا***
عمرتان را در پی حوری و زنان لخت جنت بودید و رعیت ماندید***
حاکمان شهرتان تل(نفت)و طلا میبردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید***
جای اندیشه به فرق سرتان جنگ و شهادت کردند.
تا که باور کردید***
حاکمان شهرتان کاسه خون میخوردند***
هی نماز می خواندید .
هی دعا می کردید***
گور کنی بی عقل با ذهنی مریض***
رهبری شد بی باک***
و خزانه لبریز از پول است و الماس***
کارش اینست که جوانان وطن را بکند چال در خاک***
قاضیان ترسناک با شکلی عجیب و غرق در ریش و پشم***
و غروب ترس است در کشور و طلوعی از خشم***
عمرتان را در پی حوری و زنان لخت جنت بودید و رعیت ماندید***
حاکمان شهرتان تل(نفت)و طلا میبردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید***
جای اندیشه به فرق سرتان جنگ و شهادت کردند. تا که باور کردید***حاکمان شهرتان کاسه خون میخوردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید

Mojgan azimi
فالو و لایک یادتون نره😍😍
از بقیه پست ها دیدن کنید🤗🤗
دوستاتون رو تگ کنید😊😊
#مژگان_عظیمی 
#mojganazimi #mojgan_azim
#mojganazimiofficial #mojgan_azimi_fan #enca #enca

Mojgan azimi
فالو و لایک یادتون نره😍😍
از بقیه پست ها دیدن کنید🤗🤗
دوستاتون رو تگ کنید😊😊
#مژگان_عظیمی
#mojganazimi #mojgan_azim
#mojganazimiofficial #mojgan_azimi_fan #enca #enca

Most Recent

Mojgan azimi
فالو و لایک یادتون نره😍😍
از بقیه پست ها دیدن کنید🤗🤗
دوستاتون رو تگ کنید😊😊
#مژگان_عظیمی 
#mojganazimi #mojgan_azim
#mojganazimiofficial #mojgan_azimi_fan #enca #enca

Mojgan azimi
فالو و لایک یادتون نره😍😍
از بقیه پست ها دیدن کنید🤗🤗
دوستاتون رو تگ کنید😊😊
#مژگان_عظیمی
#mojganazimi #mojgan_azim
#mojganazimiofficial #mojgan_azimi_fan #enca #enca

موزیک ویدئو حاکمان پارت چهارم
#mojgan #azimi #mojganazimi #mojganazimiofficial #singer #love #lover #music #song #iran #afghanestan #aye #25sale #25years #hakeman #mojgan_azimi_fan  #مژگان_عظیمی #خواننده #آهنگ #موزیک #عشق #ایران #افغانستان #حاکمان
.
چه کردند با نام خدا***
چه کردند با جان بشر***
چه کردند که تماماشده است زندگی وهم و خطر***
چه کردند با ذهن شما***
و شستند افکار شما***
صد حدیث و گپ بیجا گفتند***
همه از قول خدا***
عمرتان را در پی حوری و زنان لخت جنت بودید و رعیت ماندید***
حاکمان شهرتان تل(نفت)و طلا میبردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید***
جای اندیشه به فرق سرتان جنگ و شهادت کردند. 
تا که باور کردید***
حاکمان شهرتان کاسه خون میخوردند***
هی نماز می خواندید .
هی دعا می کردید***
گور کنی بی عقل با ذهنی مریض***
رهبری شد بی باک***
و خزانه لبریز از پول است و الماس***
کارش اینست که جوانان وطن را بکند چال در خاک***
قاضیان ترسناک با شکلی عجیب و غرق در ریش و پشم***
و غروب ترس است در کشور و طلوعی از خشم***
عمرتان را در پی حوری و زنان لخت جنت بودید و رعیت ماندید***
حاکمان شهرتان تل(نفت)و طلا میبردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید***
جای اندیشه به فرق سرتان جنگ و شهادت کردند. تا که باور کردید***حاکمان شهرتان کاسه خون میخوردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید

موزیک ویدئو حاکمان پارت چهارم
#mojgan #azimi #mojganazimi #mojganazimiofficial #singer #love #lover #music #song #iran #afghanestan #aye #25sale #25years #hakeman #mojgan_azimi_fan #مژگان_عظیمی #خواننده #آهنگ #موزیک #عشق #ایران #افغانستان #حاکمان
.
چه کردند با نام خدا***
چه کردند با جان بشر***
چه کردند که تماماشده است زندگی وهم و خطر***
چه کردند با ذهن شما***
و شستند افکار شما***
صد حدیث و گپ بیجا گفتند***
همه از قول خدا***
عمرتان را در پی حوری و زنان لخت جنت بودید و رعیت ماندید***
حاکمان شهرتان تل(نفت)و طلا میبردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید***
جای اندیشه به فرق سرتان جنگ و شهادت کردند.
تا که باور کردید***
حاکمان شهرتان کاسه خون میخوردند***
هی نماز می خواندید .
هی دعا می کردید***
گور کنی بی عقل با ذهنی مریض***
رهبری شد بی باک***
و خزانه لبریز از پول است و الماس***
کارش اینست که جوانان وطن را بکند چال در خاک***
قاضیان ترسناک با شکلی عجیب و غرق در ریش و پشم***
و غروب ترس است در کشور و طلوعی از خشم***
عمرتان را در پی حوری و زنان لخت جنت بودید و رعیت ماندید***
حاکمان شهرتان تل(نفت)و طلا میبردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید***
جای اندیشه به فرق سرتان جنگ و شهادت کردند. تا که باور کردید***حاکمان شهرتان کاسه خون میخوردند***
هی نماز می خواندید .هی دعا می کردید