#gataha

Tag posts on Instagram

266 posts

Top Posts

#گاتاهاکهن‌ترین‌یادگارباستان

گاتاها سوای آن که یک نسک سپند دینی است، کهن‌ترین یادگار ایران باستان میباشد و ارزش آن را میتوانیم در چند چیز نشان دهیم. گاتاها در زمانی نگاشته شد که:
.🔥1. ایلامیان و بابلی‌ها بر ایران فرمانروایی مینمودند و آشور یکی از استان های دورافتاده بود.
.🔥2. مردمان آریایی به تازگی در فلات کوچ نموده بودند و با خویشان هندی خود در پیوند بودند.
.🔥3. هنوز یکی دو قرن از بیرون رفتن قبایل عبری از مصر مانده بود.
.🔥4. سیسد سال تا زمان نگارش نخستین نسخه‌های تورات باز مانده بود.
.🔥5. چهارسد سال مانده بود تا نام امپراتوری ماد و پارس در تاریخ نگاشته شود.
چیزی که موجب شگفتیست این است که چگونه این نسک در پی این همه سال اینگونه نگهداشته شده است، جز آنکه به شوند مهندی (اهمیت) آن نیاکان ما نسل به نسل سینه به سینه آن را دست به دست کرده اند تا به ما برسد. یکی دیگر از شگفتی‌های این نسک این است که از زمانی که این نسک نگاشته شد، 12 قرن پیش از میلاد تا 6 قرن پیش از میلاد، 600 سال گذشت و 25 نسل ایرانیان، در حالی که هیچ فرمانروایی ناوابسته (مستقل) وجود نداشت و دین زرتشت همگانی و رسمیت نیافته بود، آن را نگهداری نمودند.
#یارینامه: زندگاهان، شروین وکیلی، صفحه 28.
#زرتشتیان
#گاتاها
#زرتشت
#ایران
ـــــــــــــــ
The Gatas are the oldest ancient relic

Apart from being a religious sepulcher, the Gathas are the oldest relics of ancient Iran and can be illustrated in several ways. The Gathas were written when:
.🔥1. The Elamites and Babylonians ruled Iran, and Assyria was a remote province.
.🔥2. The Aryan peoples had recently migrated to the plateau and were in bondage with their Indian relatives.
.🔥3. One or two centuries had passed since the departure of the Hebrew tribes from Egypt.
.🔥4. By the time the writing of the first Torah had been left open for thirty years.
.🔥5. It took forty-four years for the Median and Persian empire to be written in history.
What is surprising is how this nacre has been kept up for so many years, except that it has become an important part of our ancestors' hand in hand generation after generation to reach us. Another surprise of this generation is that from the time it was written, 12 centuries to 6 centuries BC, 600 years passed and 25 generations of Iranians, while no independent (independent) rule and religion existed. 👇👇👇

#گاتاهاکهن ‌ترین‌یادگارباستان

گاتاها سوای آن که یک نسک سپند دینی است، کهن‌ترین یادگار ایران باستان میباشد و ارزش آن را میتوانیم در چند چیز نشان دهیم. گاتاها در زمانی نگاشته شد که:
.🔥1. ایلامیان و بابلی‌ها بر ایران فرمانروایی مینمودند و آشور یکی از استان های دورافتاده بود.
.🔥2. مردمان آریایی به تازگی در فلات کوچ نموده بودند و با خویشان هندی خود در پیوند بودند.
.🔥3. هنوز یکی دو قرن از بیرون رفتن قبایل عبری از مصر مانده بود.
.🔥4. سیسد سال تا زمان نگارش نخستین نسخه‌های تورات باز مانده بود.
.🔥5. چهارسد سال مانده بود تا نام امپراتوری ماد و پارس در تاریخ نگاشته شود.
چیزی که موجب شگفتیست این است که چگونه این نسک در پی این همه سال اینگونه نگهداشته شده است، جز آنکه به شوند مهندی (اهمیت) آن نیاکان ما نسل به نسل سینه به سینه آن را دست به دست کرده اند تا به ما برسد. یکی دیگر از شگفتی‌های این نسک این است که از زمانی که این نسک نگاشته شد، 12 قرن پیش از میلاد تا 6 قرن پیش از میلاد، 600 سال گذشت و 25 نسل ایرانیان، در حالی که هیچ فرمانروایی ناوابسته (مستقل) وجود نداشت و دین زرتشت همگانی و رسمیت نیافته بود، آن را نگهداری نمودند.
#یارینامه : زندگاهان، شروین وکیلی، صفحه 28.
#زرتشتیان
#گاتاها
#زرتشت
#ایران
ـــــــــــــــ
The Gatas are the oldest ancient relic

Apart from being a religious sepulcher, the Gathas are the oldest relics of ancient Iran and can be illustrated in several ways. The Gathas were written when:
.🔥1. The Elamites and Babylonians ruled Iran, and Assyria was a remote province.
.🔥2. The Aryan peoples had recently migrated to the plateau and were in bondage with their Indian relatives.
.🔥3. One or two centuries had passed since the departure of the Hebrew tribes from Egypt.
.🔥4. By the time the writing of the first Torah had been left open for thirty years.
.🔥5. It took forty-four years for the Median and Persian empire to be written in history.
What is surprising is how this nacre has been kept up for so many years, except that it has become an important part of our ancestors' hand in hand generation after generation to reach us. Another surprise of this generation is that from the time it was written, 12 centuries to 6 centuries BC, 600 years passed and 25 generations of Iranians, while no independent (independent) rule and religion existed. 👇👇👇

#آموزه‌های‌دین‌مزدیسنا

در نسک (کتاب) ارزشمند دینکرد، درباره ی اینکه «چگونه بددینان و تبه‌خوی‌ها از بهدینان میتوانند کَرفِه (ثواب) دریافت کنند»، چنین آمده است: «همانا سرایش "گاهان" برای کسانیکه تبه‌خو از دنیا رفته است، تا برخی کرفه‌ها که از آن بد دین <تبه‌خو> سر زده است، درخور پاداش شود، کاری نیکوست.
<در دین> گفته شده است: "با یک کار کرفه خواهانه، بیشتر، سرایش گاهان برای آن شخص بد دین <که در زندگی کارهایش> با راست اندیشی و راست گفتاری و راست کرداری آمیختگی‌هایی داشته است و همچنان بد دین نیز بوده است، روی هم رفته کرفه دارد و میتواند فریادرس <بد دین> در جهان مینوی باشد".
<حتا در دین> دستور هست که <انجام این کار: سرایش گاهان> برای روان آن بد دین که زنده است، کرفه نیز دارد؛ و چرایی آن در امیدی است که میتوان به رهایی روان آن شخص بد دین از راه آن کرفه‌ها از دوزخ داشت؛ زیرا که برابر پرسجوی <فرزانگان> دین بهی، به انید درمان، دارو خوراندن به فرد بیمار به اندازه <ی بایسته> نه تنها گناه نیست که کرفه نیز دارد.
ولی آنکس که <بی هیچ کرفه‌ای> از دنیا رفته است و روان <تباه از گناه> اش به دوزخ سرنگون شده است، هیچ کرفه‌ای <از خواندن گاهان> در رهایی‌اش از دوزخ به فریاد او نمیرسد که سرایش گاهان و پَتیستادَن (نذر) و نیاز کردن <برای آن بد دین ناکرفه کرده از دنیا رفته> شیوه ی دیوپرستان است <نه مزداییان>، همانگونه که برای یک تن مرده، دارو اندر آن تن ریختن یاری به آن تن مرده نمیکند و این ناکارآمد کردن داروست و گناهی بر آن می‌افتد».
#بنمایه: دفتر سوم دینکرد، کرده ی 70.
#زرتشتیان #مزدیسنان #دیویسنان #اهورامزدا #اهریمن #انگرامینو #فرهنگ_زرتشتی #زرتشیان_ایران #پارسیان_هندوستان #آتشکده #اوستا #گاهان #گاتاها
ـــــــــــــــ
#This is the doctrine of religion

In "Dinkard" valuable book, "How the Bad and the Evil One Receive the Faithful from the Faithful", it reads: "The chanting of" Ghahan "for those who have died of the evil, to some extent That evil villain is good, he is rewarded, he is good.
It is said in "Religion" that, with a more charitable work, more often than not, there is a mixture of wrongdoing with the rightist, spoken and righteous, and still bad faith, Taken together, it can be the screams of a "bad religion" in the Minoan world. "
There is a commandment "Even in Religion" to "do this: chanting" for the soul of that evil religion that is alive; 👇👇👇

#آموزه ‌های‌دین‌مزدیسنا

در نسک (کتاب) ارزشمند دینکرد، درباره ی اینکه «چگونه بددینان و تبه‌خوی‌ها از بهدینان میتوانند کَرفِه (ثواب) دریافت کنند»، چنین آمده است: «همانا سرایش "گاهان" برای کسانیکه تبه‌خو از دنیا رفته است، تا برخی کرفه‌ها که از آن بد دین <تبه‌خو> سر زده است، درخور پاداش شود، کاری نیکوست.
<در دین> گفته شده است: "با یک کار کرفه خواهانه، بیشتر، سرایش گاهان برای آن شخص بد دین <که در زندگی کارهایش> با راست اندیشی و راست گفتاری و راست کرداری آمیختگی‌هایی داشته است و همچنان بد دین نیز بوده است، روی هم رفته کرفه دارد و میتواند فریادرس <بد دین> در جهان مینوی باشد".
<حتا در دین> دستور هست که <انجام این کار: سرایش گاهان> برای روان آن بد دین که زنده است، کرفه نیز دارد؛ و چرایی آن در امیدی است که میتوان به رهایی روان آن شخص بد دین از راه آن کرفه‌ها از دوزخ داشت؛ زیرا که برابر پرسجوی <فرزانگان> دین بهی، به انید درمان، دارو خوراندن به فرد بیمار به اندازه <ی بایسته> نه تنها گناه نیست که کرفه نیز دارد.
ولی آنکس که <بی هیچ کرفه‌ای> از دنیا رفته است و روان <تباه از گناه> اش به دوزخ سرنگون شده است، هیچ کرفه‌ای <از خواندن گاهان> در رهایی‌اش از دوزخ به فریاد او نمیرسد که سرایش گاهان و پَتیستادَن (نذر) و نیاز کردن <برای آن بد دین ناکرفه کرده از دنیا رفته> شیوه ی دیوپرستان است <نه مزداییان>، همانگونه که برای یک تن مرده، دارو اندر آن تن ریختن یاری به آن تن مرده نمیکند و این ناکارآمد کردن داروست و گناهی بر آن می‌افتد».
#بنمایه : دفتر سوم دینکرد، کرده ی 70.
#زرتشتیان #مزدیسنان #دیویسنان #اهورامزدا #اهریمن #انگرامینو #فرهنگ_زرتشتی #زرتشیان_ایران #پارسیان_هندوستان #آتشکده #اوستا #گاهان #گاتاها
ـــــــــــــــ
#This is the doctrine of religion

In "Dinkard" valuable book, "How the Bad and the Evil One Receive the Faithful from the Faithful", it reads: "The chanting of" Ghahan "for those who have died of the evil, to some extent That evil villain is good, he is rewarded, he is good.
It is said in "Religion" that, with a more charitable work, more often than not, there is a mixture of wrongdoing with the rightist, spoken and righteous, and still bad faith, Taken together, it can be the screams of a "bad religion" in the Minoan world. "
There is a commandment "Even in Religion" to "do this: chanting" for the soul of that evil religion that is alive; 👇👇👇

❤
❌اتمام موجودی
🔸️روسری نخی پاییزه .
🔸️برند مالبری
. 🔸️کیفییت فوق العاده
‌.
🔸️قیمت : ۷۵۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #پاییزه #نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#مالبری
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha


❌اتمام موجودی
🔸️روسری نخی پاییزه .
🔸️برند مالبری
. 🔸️کیفییت فوق العاده
‌.
🔸️قیمت : ۷۵۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#پاییزه #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #مالبری
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❌اتمام موجودی❌
🔸️شال نخی پلنگی .
🔸️ورق بزنید😊
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #پاییزه #نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#پلنگی
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❌اتمام موجودی❌
🔸️شال نخی پلنگی .
🔸️ورق بزنید😊
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#پاییزه #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #پلنگی
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❤موجودی فقط عکس سوم
🔸️شال نخی پلنگی .
🔸️ورق بزنید😊
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #پاییزه #نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#پلنگی
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❤موجودی فقط عکس سوم
🔸️شال نخی پلنگی .
🔸️ورق بزنید😊
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#پاییزه #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #پلنگی
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #شيك #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون#شال_مشکی#محرم
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #شيك #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون #شال_مشکی #محرم
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری ابرشیم تویل ..
🔸️متریال جدید، اصلا سر و لیز نیست
🔸️برند کوکو
🔸️تگ رنگ
🔸️کیفییت فوق العاده ، سبک .
🔸️قیمت : ١٣٥٠٠٠ تومان
🔸️ارسال رایگان
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #ابريشم_توييل #نخی#شال_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#کوکو
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha #coco

🔸️روسری ابرشیم تویل ..
🔸️متریال جدید، اصلا سر و لیز نیست
🔸️برند کوکو
🔸️تگ رنگ
🔸️کیفییت فوق العاده ، سبک .
🔸️قیمت : ١٣٥٠٠٠ تومان
🔸️ارسال رایگان
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#ابريشم_توييل #نخی #شال_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #کوکو
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha #coco

❌اتمام موجودی
. ❤ورق بزنید
.
🔸️شال موهر
🔸️برند منگو
🔸️دارای رنگ بندی .
🔸️کیفییت فوق العاده ، مناسب فصل
🔸️قیمت : ۸۳۰۰۰ تومان
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #ابريشم_توييل #نخی#شال_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#کوکو
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha #coco

❌اتمام موجودی
. ❤ورق بزنید
.
🔸️شال موهر
🔸️برند منگو
🔸️دارای رنگ بندی .
🔸️کیفییت فوق العاده ، مناسب فصل
🔸️قیمت : ۸۳۰۰۰ تومان
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#ابريشم_توييل #نخی #شال_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #کوکو
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha #coco

Most Recent

❤سلام خوشگلا ، یه شال مشکی خیلی شیک دیگه اوردیم براتون ، اینقدر رو سر خوب وایمیسه که نگم براتون😊 طرف روی کار حالت شاین دار هست و شیک و طرفی که روی سر قرار میگیره اهار داره و کاملا حالت پارچه معمولی داره ، بنابرین میتونید در کنار استایل شیک براق ، مطمئن باشید که اصلا سر نمیخوره 😍❤ 🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️عکس مانکن ورق بزنید❤😍 🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
.
🔸️موجود در رنگ پولک های متفاوت
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #شيك #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون#شال_مشکی#محرم#شال_شیک#شاین
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❤سلام خوشگلا ، یه شال مشکی خیلی شیک دیگه اوردیم براتون ، اینقدر رو سر خوب وایمیسه که نگم براتون😊 طرف روی کار حالت شاین دار هست و شیک و طرفی که روی سر قرار میگیره اهار داره و کاملا حالت پارچه معمولی داره ، بنابرین میتونید در کنار استایل شیک براق ، مطمئن باشید که اصلا سر نمیخوره 😍❤ 🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️عکس مانکن ورق بزنید❤😍 🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
.
🔸️موجود در رنگ پولک های متفاوت
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #شيك #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون #شال_مشکی #محرم #شال_شیک #شاین
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #شيك #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون#شال_مشکی#محرم
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #شيك #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون #شال_مشکی #محرم
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

💎خوشگلا ، امشب با یه گوشواره مجلسی و سنگین 😋 کنارتونیم 💎مناسب برای لباس هایی مثل کت دامن، کت شلوار و خلاصه استایل های رسمی❤
💎سفارش و قیمت ، دایرکت 🌹🌹🌹🌹
#zara#gataha#fashion#earings#earing
#گوشواره#بدلیجات#گاتاها#فشن#مد#استایل#رسمی#استایل_رسمی#شیک

💎خوشگلا ، امشب با یه گوشواره مجلسی و سنگین 😋 کنارتونیم 💎مناسب برای لباس هایی مثل کت دامن، کت شلوار و خلاصه استایل های رسمی❤
💎سفارش و قیمت ، دایرکت 🌹🌹🌹🌹
#zara #gataha #fashion #earings #earing
#گوشواره #بدلیجات #گاتاها #فشن #مد #استایل #رسمی #استایل_رسمی #شیک

❤سلام خوشگلا ، یه شال مشکی خیلی شیک دیگه اوردیم براتون ، اینقدر رو سر خوب وایمیسه که نگم براتون😊 طرف روی کار حالت شاین دار هست و شیک و طرفی که روی سر قرار میگیره اهار داره و کاملا حالت پارچه معمولی داره ، بنابرین میتونید در کنار استایل شیک براق ، مطمئن باشید که اصلا سر نمیخوره 😍❤ 🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️عکس مانکن ورق بزنید❤😍 🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
.
🔸️موجود در رنگ پولک های متفاوت
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #شيك #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون#شال_مشکی#محرم#شال_شیک#شاین
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❤سلام خوشگلا ، یه شال مشکی خیلی شیک دیگه اوردیم براتون ، اینقدر رو سر خوب وایمیسه که نگم براتون😊 طرف روی کار حالت شاین دار هست و شیک و طرفی که روی سر قرار میگیره اهار داره و کاملا حالت پارچه معمولی داره ، بنابرین میتونید در کنار استایل شیک براق ، مطمئن باشید که اصلا سر نمیخوره 😍❤ 🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️عکس مانکن ورق بزنید❤😍 🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
.
🔸️موجود در رنگ پولک های متفاوت
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #شيك #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون #شال_مشکی #محرم #شال_شیک #شاین
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
🔸️جهت دیدن حاشیه های مختلف ورق بزنید . 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #شيك #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون#شال_مشکی#محرم
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
🔸️جهت دیدن حاشیه های مختلف ورق بزنید . 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #شيك #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون #شال_مشکی #محرم
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #شيك #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون#شال_مشکی#محرم
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #شيك #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون #شال_مشکی #محرم
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❤سلام خوشگلا ، یه شال مشکی خیلی شیک دیگه اوردیم براتون ، اینقدر رو سر خوب وایمیسه که نگم براتون😊 طرف روی کار حالت شاین دار هست و شیک و طرفی که روی سر قرار میگیره اهار داره و کاملا حالت پارچه معمولی داره ، بنابرین میتونید در کنار استایل شیک براق ، مطمئن باشید که اصلا سر نمیخوره 😍❤ 🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️عکس مانکن ورق بزنید❤😍 🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
.
🔸️موجود در رنگ پولک های متفاوت
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #شيك #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون#شال_مشکی#محرم#شال_شیک#شاین
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❤سلام خوشگلا ، یه شال مشکی خیلی شیک دیگه اوردیم براتون ، اینقدر رو سر خوب وایمیسه که نگم براتون😊 طرف روی کار حالت شاین دار هست و شیک و طرفی که روی سر قرار میگیره اهار داره و کاملا حالت پارچه معمولی داره ، بنابرین میتونید در کنار استایل شیک براق ، مطمئن باشید که اصلا سر نمیخوره 😍❤ 🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️عکس مانکن ورق بزنید❤😍 🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
.
🔸️موجود در رنگ پولک های متفاوت
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #شيك #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون #شال_مشکی #محرم #شال_شیک #شاین
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️عکس مانکن پست قبلی
🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #شيك #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون#شال_مشکی#محرم
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️عکس مانکن پست قبلی
🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #شيك #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون #شال_مشکی #محرم
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #شيك #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون#شال_مشکی#محرم
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال مشکی بهاره .
.
🔸️
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۵۰۰۰تومان
.
🔸️موجود در طرح های مختلف
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #شيك #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون #شال_مشکی #محرم
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری نخی بهاره .
🔸️
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری نخی بهاره .
🔸️
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری نخی بهاره .
🔸️
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#تابستون
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری نخی بهاره .
🔸️
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #تابستون
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری نخی بهاره .
🔸️ورق بزنید
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری نخی بهاره .
🔸️ورق بزنید
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

💎خوشگلا ، امشب با یه گوشواره مجلسی و سنگین 😋 کنارتونیم 💎مناسب برای لباس هایی مثل کت دامن، کت شلوار و خلاصه استایل های رسمی❤
💎سفارش و قیمت ، دایرکت 🌹🌹🌹🌹
#zara#gataha#fashion#earings#earing
#گوشواره#بدلیجات#گاتاها#فشن#مد#استایل#رسمی#استایل_رسمی#شیک

💎خوشگلا ، امشب با یه گوشواره مجلسی و سنگین 😋 کنارتونیم 💎مناسب برای لباس هایی مثل کت دامن، کت شلوار و خلاصه استایل های رسمی❤
💎سفارش و قیمت ، دایرکت 🌹🌹🌹🌹
#zara #gataha #fashion #earings #earing
#گوشواره #بدلیجات #گاتاها #فشن #مد #استایل #رسمی #استایل_رسمی #شیک

💎سلام سلام 😊اینم از گوشواره #خاص و جدید 🤩 نمونه داخل گوشش هم چندتا پست قبل تر هست❤
چطوره؟😍😍 من که میگم خیلی خاص و #شفافه 😎 .....
# گوشواره#زارا#بدلیجات#بانوان#دخترونه#فشن#گوشواره_خاص#شفاف#گل#گاتاها
#zara#gataha

💎سلام سلام 😊اینم از گوشواره #خاص و جدید 🤩 نمونه داخل گوشش هم چندتا پست قبل تر هست❤
چطوره؟😍😍 من که میگم خیلی خاص و #شفافه 😎 .....
# گوشواره #زارا #بدلیجات #بانوان #دخترونه #فشن #گوشواره_خاص #شفاف #گل #گاتاها
#zara #gataha

💎سلااام سلام ، ما اومدیم با یه گوشواره #جذاب دیگه 😍 مخصوص ست کردن با لباس های مجلسی ،کت های شیک و پوشاک رسمی😊❤
💎سفارش و قیمت دایرکت😊
#zara#accessory#shik#badali#gataha
#بدلیجات#گوشواره#لاکچری#گاتاها

💎سلااام سلام ، ما اومدیم با یه گوشواره #جذاب دیگه 😍 مخصوص ست کردن با لباس های مجلسی ،کت های شیک و پوشاک رسمی😊❤
💎سفارش و قیمت دایرکت😊
#zara #accessory #shik #badali #gataha
#بدلیجات #گوشواره #لاکچری #گاتاها

❌اتمام موجودي❌ .
.
💎بعد از ظهر بهاریتون به خیر خوشگلا😍 
یه #طرح جذاب دیگه گوشواره طرح #زبرا (همون#گورخر ) خودمون😍😍
💎قیمت و سفارش دایرکت😊❤
💎💎💎💎
#زبرا#گوشواره#زارا#بدلیجات#گوشواره_زبرا#گوشواره_زنانه#دخترونه#اکسسوری#اکسسوری_زنانه 
#zebrq#fashion#mod#gataha#shik

❌اتمام موجودي❌ .
.
💎بعد از ظهر بهاریتون به خیر خوشگلا😍
یه #طرح جذاب دیگه گوشواره طرح #زبرا (همون #گورخر ) خودمون😍😍
💎قیمت و سفارش دایرکت😊❤
💎💎💎💎
#زبرا #گوشواره #زارا #بدلیجات #گوشواره_زبرا #گوشواره_زنانه #دخترونه #اکسسوری #اکسسوری_زنانه
#zebrq #fashion #mod #gataha #shik

❌اتمام موجودی❌
💎سلام سلام ، یه گوشواره #جذاب دیگه ، طرح #سکه 😍 💎قیمت و سفارش از طریق دایرکت😊

#گوشواره#اکسسوری#بدلیجات#ترند#zara# انلاین_شاپ#اکسسوری_زنانه#earings
#gataha#accessories #kupe#taki
#گوشواره_زارا

❌اتمام موجودی❌
💎سلام سلام ، یه گوشواره #جذاب دیگه ، طرح #سکه 😍 💎قیمت و سفارش از طریق دایرکت😊

#گوشواره #اکسسوری #بدلیجات #ترند #zara # انلاین_شاپ #اکسسوری_زنانه #earings
#gataha #accessories #kupe #taki
#گوشواره_زارا

❌اتمام موجودی❌
💎سلااام قشنگ ترین های دنیا 😍 امروز یه #گوشواره براتون آوردیم که #چشم نخورید 😋
💎قیمت و سفارش دایرکت
💎ضد حساسییت 😊
#zara#gataha#fashion#style 
#گوشواره#بدلیجات#گاتاها#شیک#فشن#مد

❌اتمام موجودی❌
💎سلااام قشنگ ترین های دنیا 😍 امروز یه #گوشواره براتون آوردیم که #چشم نخورید 😋
💎قیمت و سفارش دایرکت
💎ضد حساسییت 😊
#zara #gataha #fashion #style
#گوشواره #بدلیجات #گاتاها #شیک #فشن #مد

💎سلام خوشگلا ، یه #گوشواره شیک و ژورنالی طرح # گل_سفید 😍
💎ضد حساسییت و رنگ ثابت 💎قیمت دایرکت
💎#مراقب خودتون باشید😊❤
.
#گوشواره#زارا#ژورنالی#اکسسوری#گل#فشن#مد#خاص#برند#گاتاها
#zara#accessory#brand#fashion#gataha

💎سلام خوشگلا ، یه #گوشواره شیک و ژورنالی طرح # گل_سفید 😍
💎ضد حساسییت و رنگ ثابت 💎قیمت دایرکت
💎 #مراقب خودتون باشید😊❤
.
#گوشواره #زارا #ژورنالی #اکسسوری #گل #فشن #مد #خاص #برند #گاتاها
#zara #accessory #brand #fashion #gataha

💎💎سلااام سلااام 🤗 یه گوشواره جذاب دیگه طرح#پولکی 😊ین سبک کار با پیرهن های بلند تابستونی عالی میشه😍یه کار سبک و خودمونی❤❤مخصوصا با موهای مجعد و یا فر
.
💎قیمت دایرکت🙏🏻
.
❤❤❤❤❤
.
#zara#earing#mod#fashion#gataha
#گاتاها#گوشواره #جذاب#زارا#ضد_حساسییت#تابستونی#مد#فشن

💎💎سلااام سلااام 🤗 یه گوشواره جذاب دیگه طرح #پولکی 😊ین سبک کار با پیرهن های بلند تابستونی عالی میشه😍یه کار سبک و خودمونی❤❤مخصوصا با موهای مجعد و یا فر
.
💎قیمت دایرکت🙏🏻
.
❤❤❤❤❤
.
#zara #earing #mod #fashion #gataha
#گاتاها #گوشواره #جذاب #زارا #ضد_حساسییت #تابستونی #مد #فشن

#Human_rights_in_the_Mazdeyasna_religion
#Posted_by: Page Management

Whenever the name of human rights is heard, the human mind subconsciously remembers the charter of human rights of Cyrus the Great, the same myth that, thousands of years later, is still famous for its radiance and grandeur. We want to see what happened when such an order was issued and what was the origin of this order? Although he never imposed a religion on anyone, with a deep insight into his thoughts, he can be called a pure Zoroastrian.
The term human rights with the same name and similarity does not exist in any religion, but the pure religion of Mazdisani, for two important reasons, is closest to this famous (term):
.💢1. In this religion, the root of all good is considered in Ahuramazda and there is no place for evil in him.
.💢2. In this religion, and unlike other religions, man is not a servant (slave) or a son of God; rather, he is a "partner of God" who must learn from him and behave like him.
In pure Gatas, anger and resentment, lies and violence, support for oppressive rulers, lawlessness and discrimination, and misbehavior have all shaken the fundamental foundations of human rights.
The Charter of Human Rights can be considered the root of the world's first monotheistic book, the Gathas, and here are a few examples:
.🌟1. Equality of Men's and Women's Rights: In the Gathas, whenever Ashu Zoroaster calls people to read his message, he calls men and women as follows: women are called "Nairi" and men are called "Na." Also, men and women are both level and level when it comes to marriage. He tells the boys and girls who are on the verge of this union to consult with their wisdom and listen to Mehr before choosing to make a pact, and to choose a wife who is in harmony with them in advancing the truth.
The equality of men and women is such that the six Forouzeh are Ahuramazda, the three Forouzeh are male, the Vohoūman, the Asha and the Xšatra, and the three Armaeiti, Haourtāt and amartat or amordād are women.
That is why, according to the Greek historian Herodotus, Cyrus the Great never sat above his mother.
.🌟2. The lack of the word slave in the Gathas: 👇👇👇

#Human_rights_in_the_Mazdeyasna_religion
#Posted_by : Page Management

Whenever the name of human rights is heard, the human mind subconsciously remembers the charter of human rights of Cyrus the Great, the same myth that, thousands of years later, is still famous for its radiance and grandeur. We want to see what happened when such an order was issued and what was the origin of this order? Although he never imposed a religion on anyone, with a deep insight into his thoughts, he can be called a pure Zoroastrian.
The term human rights with the same name and similarity does not exist in any religion, but the pure religion of Mazdisani, for two important reasons, is closest to this famous (term):
.💢1. In this religion, the root of all good is considered in Ahuramazda and there is no place for evil in him.
.💢2. In this religion, and unlike other religions, man is not a servant (slave) or a son of God; rather, he is a "partner of God" who must learn from him and behave like him.
In pure Gatas, anger and resentment, lies and violence, support for oppressive rulers, lawlessness and discrimination, and misbehavior have all shaken the fundamental foundations of human rights.
The Charter of Human Rights can be considered the root of the world's first monotheistic book, the Gathas, and here are a few examples:
.🌟1. Equality of Men's and Women's Rights: In the Gathas, whenever Ashu Zoroaster calls people to read his message, he calls men and women as follows: women are called "Nairi" and men are called "Na." Also, men and women are both level and level when it comes to marriage. He tells the boys and girls who are on the verge of this union to consult with their wisdom and listen to Mehr before choosing to make a pact, and to choose a wife who is in harmony with them in advancing the truth.
The equality of men and women is such that the six Forouzeh are Ahuramazda, the three Forouzeh are male, the Vohoūman, the Asha and the Xšatra, and the three Armaeiti, Haourtāt and amartat or amordād are women.
That is why, according to the Greek historian Herodotus, Cyrus the Great never sat above his mother.
.🌟2. The lack of the word slave in the Gathas: 👇👇👇

💎یه گوشواره خوشگل، براتون آوردیم😍
طرح#گل_دوتیکه
که خیلی راحت میتونین
 با موهای زیباتون 
ست و هماهنگش کنین..😊
.
قشنگا این کار رنگ ثابته
 و
 باعث حساسیت نمیشه....😎
.
💎قیمت دایرکت ❤
.
#zara#gataha#fashion#earing
#زارا#مد#فشن#گوشواره#گاتاها#ضد_حساسیت

💎یه گوشواره خوشگل، براتون آوردیم😍
طرح #گل_دوتیکه
که خیلی راحت میتونین
با موهای زیباتون
ست و هماهنگش کنین..😊
.
قشنگا این کار رنگ ثابته
و
باعث حساسیت نمیشه....😎
.
💎قیمت دایرکت ❤
.
#zara #gataha #fashion #earing
#زارا #مد #فشن #گوشواره #گاتاها #ضد_حساسیت

🔸️روسری ابریشم نخ بهاره .
🔸️( رنگ بندی)
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری ابریشم نخ بهاره .
🔸️( رنگ بندی)
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❌اتمام موجودی
🔸️شال نخی پلنگی .
🔸️ورق بزنید😊
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #پاییزه #نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#پلنگی#نوروز#بهار#عید
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❌اتمام موجودی
🔸️شال نخی پلنگی .
🔸️ورق بزنید😊
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#پاییزه #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #پلنگی #نوروز #بهار #عید
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

اهنگ جدید دوست خوبم#شایا منتشر شد ⭐️_/10 🎤Artist : SHAYA
🎵TITLE : DEL KHOSHO
©Production from the : 4SAT
FOR DOWNLOAD(LINK IN BIO)

#GATAHA
 #4SAT
@shaya_officiall 
@4sat.official

#دلخوشی♥ @shaya_officiall
Lyrics: @shaya_officiall

پخش انحصاری از لیبل فرصت و گاتاها
لینک تو بیو

#عشق #لاو #شایا #شایان #رپ #رپر #یاس #سورنا #حصین #بهرام #ابلیس #پیشرو #شایع #پوتک #هیچکس #کرمان #تهران #yas #sorena #hichkas #bahram #pishro #shayea #putak #rap

اهنگ جدید دوست خوبم #شایا منتشر شد ⭐️_/10 🎤Artist : SHAYA
🎵TITLE : DEL KHOSHO
©Production from the : 4SAT
FOR DOWNLOAD(LINK IN BIO)

#GATAHA
#4SAT
@shaya_officiall
@4sat.official

#دلخوشی@shaya_officiall
Lyrics: @shaya_officiall

پخش انحصاری از لیبل فرصت و گاتاها
لینک تو بیو

#عشق #لاو #شایا #شایان #رپ #رپر #یاس #سورنا #حصین #بهرام #ابلیس #پیشرو #شایع #پوتک #هیچکس #کرمان #تهران #yas #sorena #hichkas #bahram #pishro #shayea #putak #rap

❌اتمام موجودی❌
🔸️شال نخی پلنگی .
🔸️ورق بزنید😊
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #پاییزه #نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#پلنگی#نوروز#بهار#عید
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❌اتمام موجودی❌
🔸️شال نخی پلنگی .
🔸️ورق بزنید😊
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#پاییزه #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #پلنگی #نوروز #بهار #عید
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری ابریشم نخ بهاره .
🔸️( رنگ بندی)
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری ابریشم نخ بهاره .
🔸️( رنگ بندی)
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۹۰۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس 🔸️دور دست دوز
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال تا پایان اسفندماه رایگان .❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی#بهار #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره#نوروز
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس 🔸️دور دست دوز
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال تا پایان اسفندماه رایگان .❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #بهار #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره #نوروز
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۵۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس
. 🔸️دور دست دوز
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال تا پایان اسفندماه رایگان .❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره#نوروز
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۵۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس
. 🔸️دور دست دوز
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال تا پایان اسفندماه رایگان .❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره #نوروز
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس 🔸️دور دست دوز
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال تا پایان اسفندماه رایگان .❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره#نوروز
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس 🔸️دور دست دوز
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال تا پایان اسفندماه رایگان .❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره #نوروز
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : آبی ، طوسی
🔸️موجود در ۲ رنگ
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره#نوروز
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : آبی ، طوسی
🔸️موجود در ۲ رنگ
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره #نوروز
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❌اتمام موجودي❌
🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❌اتمام موجودي❌
🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : آبی ، طوسی
🔸️موجود در ۲ رنگ
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره#نوروز
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری نخی .
🔸️بسیار سبک و زیبا
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : آبی ، طوسی
🔸️موجود در ۲ رنگ
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره #نوروز
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❤
🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha


🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❌اتمام موجودي❌
🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❌اتمام موجودي❌
🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران ٓنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❤
🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha


🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❤
❌اتمام موجودي❌
🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha


❌اتمام موجودي❌
🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️رنگ عکس : بنفش ، سرخابی
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری ابریشم یونیک بهاره .
🔸️بسیار سبک و ظریف
🔸️عرض ۱۳۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۸۲۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️روسری نخی بهاره .
🔸️ورق بزنید 🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️تک رنگ
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️روسری نخی بهاره .
🔸️ورق بزنید 🔸️عرض ۱۴۰
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️تک رنگ
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❌اتمام موجودی❌
🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❌اتمام موجودی❌
🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

#Gataha@ setting it on fire. Please watch the teaser https://youtu.be/AaHKXYLLTtM

#Gataha @ setting it on fire. Please watch the teaser https://youtu.be/AaHKXYLLTtM

🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❌اتمام موجودی
🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❌اتمام موجودی
🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

❌اتمام موجودی رنگ های عکس❌
🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

❌اتمام موجودی رنگ های عکس❌
🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️ورق بزنید( رنگ عکس ۳ اتمام موجودی)
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha

🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ، 
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
 رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال#روسری#فروشگاه#فروشگاه_لباس
 #بهار#نخی#روسری_نخی#رنگ#رنگی_رنگی
#تهران#آنلاین #ژورنالی #مد#فشن#گاتاها#تهران#عید-بهاره
#scarf#mod#fashion#tehran#gataha

🔸️شال نخی بهاره .
🔸️رنگ های جذاب
🔸️قابل ست شدن با چندین لباس
. 🔸️کیفییت فوق العاده و درجه ۱
‌.
🔸️قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
🔸️موجود در رنگ بندی
.
................ .
🔸️دوستان عزیزم ،
برای خرید کالای مورد نظر خود به نکات زیر توجه داشته باشید : .
🔸️هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.❤
🔸️به دلیل مسائل بهداشتی هیچگونه تعویض یا مرجوعی نداریم
😊🙏🏻
ولی تا دلتون بخواد میتونید عکس ببینید و سوال بپرسید 😍
.
💎💎💎
🔸️با ما شیک و متفاوت باشید😊
.
🔸️جهت سفارش کد روسری مورد نظرتون
رو به دایرکت یا تلگرام ارسال کنید.
🔸️لینک در بیو
#شال #روسری #فروشگاه #فروشگاه_لباس
#بهار #نخی #روسری_نخی #رنگ #رنگی_رنگی
#تهران #آنلاین #ژورنالی #مد #فشن #گاتاها #تهران #عید -بهاره
#scarf #mod #fashion #tehran #gataha