#1

Tag posts on Instagram

69.7m posts

Top Posts

ചുമ്മാ കേറി നോക്ക്... ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടാൽ follow ചെയ്തു കൂടെ കൂടിക്കോ.... 😝😝
•
•To Get Feature Please
•
• DM__Mee💌💌 .
•
•Follow-- @india_n_models
•
• 🌸🌸🌸 Repost-- @
•
• #indianmodels
•
•Then wait for u r Turn •
#riderlife #bikerider #keralam #keralablasters #keralaphotography #keralajunction #keralaactress #keralawedding #keraladiaries #keralasnaps #keralavibes #keralatourism #keralabeauty #keralaattraction #keralatrip #keralagodsowncountry #kochigram #kerala360 #keralafood #keralatalents #kerala🌴 #moodygramkerala #kerala #keralabride #keralaphotos #keraladiarie #1 #spreadit

ചുമ്മാ കേറി നോക്ക്... ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടാൽ follow ചെയ്തു കൂടെ കൂടിക്കോ.... 😝😝

•To Get Feature Please

• DM__Mee💌💌 .

•Follow-- @india_n_models

• 🌸🌸🌸 Repost-- @

#indianmodels

•Then wait for u r Turn •
#riderlife #bikerider #keralam #keralablasters #keralaphotography #keralajunction #keralaactress #keralawedding #keraladiaries #keralasnaps #keralavibes #keralatourism #keralabeauty #keralaattraction #keralatrip #keralagodsowncountry #kochigram #kerala360 #keralafood #keralatalents #kerala 🌴 #moodygramkerala #kerala #keralabride #keralaphotos #keraladiarie #1 #spreadit

ചുമ്മാ കേറി നോക്ക്... ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടാൽ follow ചെയ്തു കൂടെ കൂടിക്കോ.... 😝😝
•
•To Get Feature Please
•
• DM__Mee💌💌 .
•
•Follow-- @india_n_models
•
• 🌸🌸🌸 Repost-- @
•
• #indianmodels
•
•Then wait for u r Turn •
#riderlife #bikerider #keralam #keralablasters #keralaphotography #keralajunction #keralaactress #keralawedding #keraladiaries #keralasnaps #keralavibes #keralatourism #keralabeauty #keralaattraction #keralatrip #keralagodsowncountry #kochigram #kerala360 #keralafood #keralatalents #kerala🌴 #moodygramkerala #kerala #keralabride #keralaphotos #keraladiarie #1 #spreadit

ചുമ്മാ കേറി നോക്ക്... ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടാൽ follow ചെയ്തു കൂടെ കൂടിക്കോ.... 😝😝

•To Get Feature Please

• DM__Mee💌💌 .

•Follow-- @india_n_models

• 🌸🌸🌸 Repost-- @

#indianmodels

•Then wait for u r Turn •
#riderlife #bikerider #keralam #keralablasters #keralaphotography #keralajunction #keralaactress #keralawedding #keraladiaries #keralasnaps #keralavibes #keralatourism #keralabeauty #keralaattraction #keralatrip #keralagodsowncountry #kochigram #kerala360 #keralafood #keralatalents #kerala 🌴 #moodygramkerala #kerala #keralabride #keralaphotos #keraladiarie #1 #spreadit

Today Amazon have my book on offer for 50% off. It’s very highbrow (that a lie) and it’s also also a #1 best seller in ‘psychology and mental health’ 😂 link on profile! Xx

Today Amazon have my book on offer for 50% off. It’s very highbrow (that a lie) and it’s also also a #1 best seller in ‘psychology and mental health’ 😂 link on profile! Xx

Я вам уже говорила, что наша кожа питается не из банки крема, а через капилляры, которые доставляют питательные вещества к коже (и другим органам).
⠀
Поэтому, если в вашем рационе нет нужных для здоровой кожи веществ, то даже не надейтесь компенсировать их маской для лица, хоть и самой лучшей (наружние средства - это только питание верхнего слоя эпидермиса).
Мять и массировать тоже можно до бесконечности- кровь будет активнее подступать, но она будет «пустая».
⠀
Нас приучают к тому, что БАДы - наше всё. Да, не отрицаю, что они нужны, но надо стараться получить как можно больше пользы из еды. Для меня это задача #1
⠀
Составила для вас свой собственный рейтинг обязательных продуктов для красоты. Без них не обходится практически ни один мой день!:
⠀
1️⃣ Авокадо. Богато эфирными маслами и содержит ниацин, который делает кожу более свежей и выравнивает её цвет.
⠀
2️⃣Кисломолочные продукты. Без здорового кишечника и нормальной микрофлоры, не может быть красивой кожи и хорошего цвета лица. Мой фаворит- варенец
⠀
3️⃣Гречка с её высоким количеством белка, витамины группы В («витамины красоты»), Рутин (против купероза и варикоза), Лецитин - мощный антиоксидант- для регенерации клеток.
Да и вообще кладезь полезных веществ – медь, магний, цинк, калий...!
⠀
4️⃣ Зелень. Любая. Я её добавляю везде. Лучший источник витаминов и минералов, гликозидов, флавоноидов и других, которые мы стремимся найти в БАДах.
⠀
5️⃣Киви - кладезь полезных веществ не только для красивой кожи, но и для всего организма: тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин, необходимые для красивой кожи, витамин С, Е. Снаружи - маска из киви👉 #ленельмаски
⠀
6️⃣Орехи- витамины А и Е и коэнзим. Мощное подкрепление для клеток кожи.
⠀
7️⃣Растительные масла. Источник полезных жирных кислот, без которых не смогут восстанавливаться клетки кожи и усваиваться вит.А, D, E. Без тыквенного масла вообще жить не могу!
⠀
8️⃣Зелёный чай. Лидер по содержанию антиоксидантов. В отличии от черного чая или кофе не портит цвет лица!
⠀
В канун НГ должны сбываться мечты, поэтому я порадую кого-то из лайкнувших или комментаторов Бьюти-боксом на 5000р❤️❤️🎁🎁

Я вам уже говорила, что наша кожа питается не из банки крема, а через капилляры, которые доставляют питательные вещества к коже (и другим органам).

Поэтому, если в вашем рационе нет нужных для здоровой кожи веществ, то даже не надейтесь компенсировать их маской для лица, хоть и самой лучшей (наружние средства - это только питание верхнего слоя эпидермиса).
Мять и массировать тоже можно до бесконечности- кровь будет активнее подступать, но она будет «пустая».

Нас приучают к тому, что БАДы - наше всё. Да, не отрицаю, что они нужны, но надо стараться получить как можно больше пользы из еды. Для меня это задача #1

Составила для вас свой собственный рейтинг обязательных продуктов для красоты. Без них не обходится практически ни один мой день!:

1️⃣ Авокадо. Богато эфирными маслами и содержит ниацин, который делает кожу более свежей и выравнивает её цвет.

2️⃣Кисломолочные продукты. Без здорового кишечника и нормальной микрофлоры, не может быть красивой кожи и хорошего цвета лица. Мой фаворит- варенец

3️⃣Гречка с её высоким количеством белка, витамины группы В («витамины красоты»), Рутин (против купероза и варикоза), Лецитин - мощный антиоксидант- для регенерации клеток.
Да и вообще кладезь полезных веществ – медь, магний, цинк, калий...!

4️⃣ Зелень. Любая. Я её добавляю везде. Лучший источник витаминов и минералов, гликозидов, флавоноидов и других, которые мы стремимся найти в БАДах.

5️⃣Киви - кладезь полезных веществ не только для красивой кожи, но и для всего организма: тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин, необходимые для красивой кожи, витамин С, Е. Снаружи - маска из киви👉 #ленельмаски

6️⃣Орехи- витамины А и Е и коэнзим. Мощное подкрепление для клеток кожи.

7️⃣Растительные масла. Источник полезных жирных кислот, без которых не смогут восстанавливаться клетки кожи и усваиваться вит.А, D, E. Без тыквенного масла вообще жить не могу!

8️⃣Зелёный чай. Лидер по содержанию антиоксидантов. В отличии от черного чая или кофе не портит цвет лица!

В канун НГ должны сбываться мечты, поэтому я порадую кого-то из лайкнувших или комментаторов Бьюти-боксом на 5000р❤️❤️🎁🎁

Sick rolling shot of @stroked_c10 GMC 🤙🏼👊🏼🔥 ________________________________________
🚘 www.FSSTEERINGWHEELS.com
1️⃣5️⃣% Off Code “C10ERA” 
________________________________________
#1 Source for Aftermarket Parts
🥇 @AZProPerformance
________________________________________
C10 ERA Merchandise
👕 C10ERA.com

Sick rolling shot of @stroked_c10 GMC 🤙🏼👊🏼🔥 ________________________________________
🚘 www.FSSTEERINGWHEELS.com
1️⃣5️⃣% Off Code “C10ERA”
________________________________________
#1 Source for Aftermarket Parts
🥇 @AZProPerformance
________________________________________
C10 ERA Merchandise
👕 C10ERA.com

[INFO] #TheReVeFestivalFinale new tracks

#1 Psycho
#2 In & Out
#3 Remember Forever
#16 La Rouge (Special Track)
—
Psycho is the title track. Omg I’m excited!!!

[INFO] #TheReVeFestivalFinale new tracks

#1 Psycho
#2 In & Out
#3 Remember Forever
#16 La Rouge (Special Track)

Psycho is the title track. Omg I’m excited!!!

Do you plan on wearing an ugly Christmas sweater? I hope @archiecomics will make one someday, but until then I have A Charlie Brown Christmas and Rudolph the Red-Nose Reindeer sweatshirts and this fabulous dinosaur sweater 🎄
.
. 
Archie Christmas Spectacular #1, c. 2019
.
.
Tags: #vintagearchie #archie #archieandrews #bettyandveronica #bettycooper #jugheadjones #reggiemantle #veronicalodge #riverdale #riverdalefans #childhoodmemories #christmas #comicbooks #comicbookcollection #comicbookcollector #comiccollection #comiccollecting #comiccollector #comicgeek #comicnerd #comics #comicsaddict #igcomicfamily #igcomics #igcomicfamily #igcomics #12daysofchristmas #twelvedaysofchristmas #uglychristmassweater #vintagecomics

Do you plan on wearing an ugly Christmas sweater? I hope @archiecomics will make one someday, but until then I have A Charlie Brown Christmas and Rudolph the Red-Nose Reindeer sweatshirts and this fabulous dinosaur sweater 🎄
.
.
Archie Christmas Spectacular #1 , c. 2019
.
.
Tags: #vintagearchie #archie #archieandrews #bettyandveronica #bettycooper #jugheadjones #reggiemantle #veronicalodge #riverdale #riverdalefans #childhoodmemories #christmas #comicbooks #comicbookcollection #comicbookcollector #comiccollection #comiccollecting #comiccollector #comicgeek #comicnerd #comics #comicsaddict #igcomicfamily #igcomics #igcomicfamily #igcomics #12daysofchristmas #twelvedaysofchristmas #uglychristmassweater #vintagecomics

غطاء حماية منظم الطباخ او يستخدم منتج لمنع الاطفال 
السعر ٢٥٠٠ للزوج🔥
🍃
🍃
🍃
اولاً قبل كلشي صفح الصور الى اليمين 🤳🏻
شوف باقي الصور 🥳
‎👍🏻🕺🏻 وي بيج #توفير_لوازم_اكسسوارات 
للاختلاف عنوان 👌
كل ماعليك 💃🏻
ادخل للبيج 😎 
تصفح وتشوف الي يعجبك 🐥
وتدخلنا خاص 🔥 
ونجهز الطلب ونوصله الباب بيتك 🥳
توصيل داخل العراق من شماله الجنوبية 😆
(محافظات ١٠ )(بغداد كرخ ٨ ورصافه ٧ )

#1 #2 #3 #4 
#هدايا #رمضان #رموش #تخفيضات #بغداد #عراق #تجميل #فولو #ورد #followers #اكسبلور #ضيفني #كلنا_العراق #مشاهير #اكلات #ازياء #فاشون #اكسسوارات #بصره

غطاء حماية منظم الطباخ او يستخدم منتج لمنع الاطفال
السعر ٢٥٠٠ للزوج🔥
🍃
🍃
🍃
اولاً قبل كلشي صفح الصور الى اليمين 🤳🏻
شوف باقي الصور 🥳
‎👍🏻🕺🏻 وي بيج #توفير_لوازم_اكسسوارات
للاختلاف عنوان 👌
كل ماعليك 💃🏻
ادخل للبيج 😎
تصفح وتشوف الي يعجبك 🐥
وتدخلنا خاص 🔥
ونجهز الطلب ونوصله الباب بيتك 🥳
توصيل داخل العراق من شماله الجنوبية 😆
(محافظات ١٠ )(بغداد كرخ ٨ ورصافه ٧ )

#1 #2 #3 #4
#هدايا #رمضان #رموش #تخفيضات #بغداد #عراق #تجميل #فولو #ورد #followers #اكسبلور #ضيفني #كلنا_العراق #مشاهير #اكلات #ازياء #فاشون #اكسسوارات #بصره

Most Recent

مـ ساء الخير . 🖇♥️ء‏ ‏ٓ ✋🏻 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁞ 🎼┋💜 ⁞⠀ ⠀ -💗ء ⠀⠀⠀⠀⠀ ♪ ⠀◄◂⠀▮▮⠀▸► ♫ ⠀ㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ‏⠀ ㅤ‏ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤ‏ㅤ ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ‏⠀ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ⠀ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ⠀ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ #⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_ ㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤ .. ﴿ #تصميمي_شيلات ﴾❉﴿ #تصاميم ﴾❉ ﴿ #شطر ﴾ ﴿ #اشعار ﴾❉﴿#ابيات ﴾❉﴿#شاعر ﴾❉﴿ #قصيد ﴾ ﴿#شيله ﴾❉﴿ #انستا_بوح ﴾❉﴿#علق ﴾ ﴿ #فديو ﴾❉﴿ #قصائد ﴾❉﴿#مدح ﴾ ﴿ #صوره_وبيتين ﴾❉﴿ #صوره_وقصيده ﴾ ﴿#قصيده ﴾❉﴿#شعر ﴾❉﴿#فولو ﴾❉﴿ #لايك ﴾ ﴿ #جنوبي ﴾❉﴿ #الجنوب ﴾❉﴿ #وبس_والله "̮ ﴾ #تصميمي_رايكم_يهمني ‏⠀ ‏ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ⠀ ㅤㅤㅤㅤㅤ@1.n8k⠀ ㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ ﴿#⁠#رايك_بتصميم❥➺﴾⠀⠀ ⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ‏⠀ . . ‏ㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤ#اكسبلور ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ﴿ ‏➺ ❁❥شًمايزرٰمخصًرهـ8٧ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏ ㅤㅤㅤㅤㅤ ⠀ ㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ ‏ ‏ ‏‏ㅤㅤ#1.n8k ‏ㅤㅤ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ - ﴿ علقوا ومردوده🍁 .. ‏➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 💬🔕彡 _______________________________________ㅤ

مـ ساء الخير . 🖇♥️ء‏ ‏ٓ ✋🏻 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁞ 🎼┋💜 ⁞⠀ ⠀ -💗ء ⠀⠀⠀⠀⠀ ♪ ⠀◄◂⠀▮▮⠀▸► ♫ ⠀ㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ‏⠀ ㅤ‏ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤ‏ㅤ ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ‏⠀ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ⠀ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ⠀ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ #⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_ ㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤ .. ﴿ #تصميمي_شيلات ﴾❉﴿ #تصاميم ﴾❉ ﴿ #شطر ﴾ ﴿ #اشعار ﴾❉﴿ #ابيات ﴾❉﴿ #شاعر ﴾❉﴿ #قصيد ﴾ ﴿ #شيله ﴾❉﴿ #انستا_بوح ﴾❉﴿ #علق ﴾ ﴿ #فديو ﴾❉﴿ #قصائد ﴾❉﴿ #مدح ﴾ ﴿ #صوره_وبيتين ﴾❉﴿ #صوره_وقصيده ﴾ ﴿ #قصيده ﴾❉﴿ #شعر ﴾❉﴿ #فولو ﴾❉﴿ #لايك ﴾ ﴿ #جنوبي ﴾❉﴿ #الجنوب ﴾❉﴿ #وبس_والله "̮ ﴾ #تصميمي_رايكم_يهمني ‏⠀ ‏ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ⠀ ㅤㅤㅤㅤㅤ@1.n8k ⠀ ㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ ﴿#⁠ #رايك_بتصميم ❥➺﴾⠀⠀ ⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ‏⠀ . . ‏ㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤ #اكسبلور ‏ㅤㅤ ‏ㅤㅤ﴿ ‏➺ ❁❥شًمايزرٰمخصًرهـ8٧ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏ ㅤㅤㅤㅤㅤ ⠀ ㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤ ‏ ‏ ‏ ‏‏ㅤㅤ #1 .n8k ‏ㅤㅤ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ - ﴿ علقوا ومردوده🍁 .. ‏➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 💬🔕彡 _______________________________________ㅤ

❤❤ Топ с пышными рукавами😍😍😍
Размер : 42/44
❤Фабричный Китай❤
Цена 💰: те
Цена: 370 грн.
Бал

#мода #fashion #style #beautiful #shopping #time #beauty #fashionweek #платьемечты #ladies #makeuplook #summerfashion #blogger #eveningdress #look #1 #jeans #nevergiveup #fashioninsta #clothing #promdress #fashionlook #cine #picoftheday #love #стиль #butik #dress #dresscode #newcollection

❤❤ Топ с пышными рукавами😍😍😍
Размер : 42/44
❤Фабричный Китай❤
Цена 💰: те
Цена: 370 грн.
Бал

#мода #fashion #style #beautiful #shopping #time #beauty #fashionweek #платьемечты #ladies #makeuplook #summerfashion #blogger #eveningdress #look #1 #jeans #nevergiveup #fashioninsta #clothing #promdress #fashionlook #cine #picoftheday #love #стиль #butik #dress #dresscode #newcollection

หน้าสิว หน้ามัน อยากหน้าสดใสไปหาผู้✈️
ต้องสบู่แพลงค์ตอนตัวนี้เลยจ๊าบบ
ก้อนละ 89 บาท เป็นสบู่ช่วยลดสิว#1

หน้าสิว หน้ามัน อยากหน้าสดใสไปหาผู้✈️
ต้องสบู่แพลงค์ตอนตัวนี้เลยจ๊าบบ
ก้อนละ 89 บาท เป็นสบู่ช่วยลดสิว #1

Contestant #1: Aliyah King

Contestant #1 : Aliyah King

Топ 💣💣💣
Материал: шифон + дорогое кружево 
Цвета: белый, черный 
Размер: 42/44 
Цена 💰: те
Цена: 260 грн.
Бал

#мода #fashion #style #beautiful #shopping #heels #beauty #fashionweek #платьемечты #lady #платья #summerfashion #blogger #eveningdress #look #1 #2 #nevergiveup #fashioninsta #clothing #promdress #fashionlook #cute #picoftheday #with #стиль #летнийобраз #dress #dresscodeworld #newcollection

Топ 💣💣💣
Материал: шифон + дорогое кружево
Цвета: белый, черный
Размер: 42/44
Цена 💰: те
Цена: 260 грн.
Бал

#мода #fashion #style #beautiful #shopping #heels #beauty #fashionweek #платьемечты #lady #платья #summerfashion #blogger #eveningdress #look #1 #2 #nevergiveup #fashioninsta #clothing #promdress #fashionlook #cute #picoftheday #with #стиль #летнийобраз #dress #dresscodeworld #newcollection

4 Those who I value our friendship and support.
#Those who don’t like what I stand 4 and judge me. Well🤔# Gods the only #1 
To Judge all else ... 😂

4 Those who I value our friendship and support.
#Those who don’t like what I stand 4 and judge me. Well🤔# Gods the only #1
To Judge all else ... 😂

Appreciation GIVEAWAY!!! 100$value Winner gets both of these pendants and a silver or gold chain! .
#1 you must be following my account 
#2 like this post 
#3 tag 3 people that are not already following me and are real friends not just random people please🙏

Everyone can enter as many times as you like in separate comments you may tag 3 more people per comment for a valid entry. We will announce the winner during our live sale with a random number generator! Good luck and thank you all so much for your support we love you🙏🌈❤️

Appreciation GIVEAWAY!!! 100$value Winner gets both of these pendants and a silver or gold chain! .
#1 you must be following my account
#2 like this post
#3 tag 3 people that are not already following me and are real friends not just random people please🙏

Everyone can enter as many times as you like in separate comments you may tag 3 more people per comment for a valid entry. We will announce the winner during our live sale with a random number generator! Good luck and thank you all so much for your support we love you🙏🌈❤️

#Malcolm X #is the best #1 like please 🙏

#Malcolm X #is the best #1 like please 🙏

#1 an😁🥰

#1 an😁🥰

Vw T2 Bus 
Size:1/76
.
برند Oxford
.
حدود ۶cm .
قیمت ۲۵۰ هزار تومان ‌.
.
🔴ارسال تیپاکس همه روزه با بیمه 📦
🔴پیک فوری در تهران . ❌برای سفارش به تلگرام ادمین ارتباط برقرار بفرمایید
.
❌برای دیدن عکسهای بیشتر به کانال مراجعه بفرمایید .
❌کانال در بالای صفحه جوین شوید☝
.
❌پیچ اول maket__baz@
.
❌پیچ دوم maket__baz2@
.
❌سایت www.dacarmodels.com
.
❌کانال تلگرام maket_baz
.
❌ادرس بیو ایستا گرام درج شده است
.
❌کلیه سوالات پیام تلگرام به ای دی ادمین داخل کانال .
#ماکت #ماکتبازی #ماکت_باز #ماکت_بازی
#عکس #عکاسی #خودرو #ماشین #تهران
#قدیمی #کلاسیک #خاص #اتومبیل 
#لیدوما  #maket_baz # #maket
#autoart #minichamps #scale #1/18
#Kyosho #GTspirit #Hotwheels #Sunstar  #Welly #maisto #benz #BMW #instagram #amirdaneshhh

Vw T2 Bus
Size:1/76
.
برند Oxford
.
حدود ۶cm .
قیمت ۲۵۰ هزار تومان ‌.
.
🔴ارسال تیپاکس همه روزه با بیمه 📦
🔴پیک فوری در تهران . ❌برای سفارش به تلگرام ادمین ارتباط برقرار بفرمایید
.
❌برای دیدن عکسهای بیشتر به کانال مراجعه بفرمایید .
❌کانال در بالای صفحه جوین شوید☝
.
❌پیچ اول [email protected]
.
❌پیچ دوم [email protected]
.
❌سایت www.dacarmodels.com
.
❌کانال تلگرام maket_baz
.
❌ادرس بیو ایستا گرام درج شده است
.
❌کلیه سوالات پیام تلگرام به ای دی ادمین داخل کانال .
#ماکت #ماکتبازی #ماکت_باز #ماکت_بازی
#عکس #عکاسی #خودرو #ماشین #تهران
#قدیمی #کلاسیک #خاص #اتومبیل
#لیدوما   #maket_baz # #maket
#autoart #minichamps #scale #1 /18
#Kyosho #GTspirit #Hotwheels #Sunstar   #Welly #maisto #benz #BMW #instagram #amirdaneshhh

REPORTAGE
PAN Amsterdam 2019

The highlights of PAN 2019 ✨

Photo #1 - Jan Termineau

#art #artfair #pan #panamsterdam2019 #contemporaryart #design #antique #raiamsterdam #blog #artblog #artsincenow #exhibition

REPORTAGE
PAN Amsterdam 2019

The highlights of PAN 2019 ✨

Photo #1 - Jan Termineau

#art #artfair #pan #panamsterdam2019 #contemporaryart #design #antique #raiamsterdam #blog #artblog #artsincenow #exhibition

With my not so friendly friends hahaha. 😂 labyuu guys!

#ONEMS
#trainees 
#lateupload✌
#1/3

With my not so friendly friends hahaha. 😂 labyuu guys!

#ONEMS
#trainees
#lateupload
#1 /3

I’m on my break and check insta and I see LOONA #1 first thing on my feed and I want to talk about it and preach the good Loona lords but I can’t obv so here I am, posting incomplete drawings and hennas I did weeks ago. DESERVE.

I’m on my break and check insta and I see LOONA #1 first thing on my feed and I want to talk about it and preach the good Loona lords but I can’t obv so here I am, posting incomplete drawings and hennas I did weeks ago. DESERVE.

#Repost @blackmagicnewsofficial ・・・
The ‘Girl in The Rain’ scene was shot by Manchester based DP, Dima Kalenda as part of his Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K test.
Shot anamorphic 6K using Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Dima found all of the skin tones were retained, even though it was shot at 3am in the rain. View the full trailer and download the 6K source footage from https://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagicpocketcinemacamera/gallery

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K
Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1
ISO 3200
6K (6144 x 3456) 50 fps
Atlas Orion Anamorphic T2 32mm @ T4
EF mount

Production Credits
Cinematographer Dima Kalenda @dimakalenda
Model #1 Sonya Christina Tomson @sonyachr
Model #2 Josef William Back @josefwilliamback
1st AC Ben Eckersall @beneckersall
Editor Chris Martin @chrismartinco
Grade Tom Majerski @tetragrade
Sound Design Dom Marlo @dommarlo
Production Moe Jamil @jamilsworld
Stylist Kate Holroyd @kateholroyd_stylist
Photographer Deniss Gimbickis @gimbaa
Equipment @NoDramaltd

#BlackmagicDesign #BlackmagicPocketCinemaCamera6K #BMPCC6K #PocketCinemaCamera #Filmmaking #indiefilm #cinematography #DoP #DP #BlackmagicRAW

#Repost @blackmagicnewsofficial ・・・
The ‘Girl in The Rain’ scene was shot by Manchester based DP, Dima Kalenda as part of his Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K test.
Shot anamorphic 6K using Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Dima found all of the skin tones were retained, even though it was shot at 3am in the rain. View the full trailer and download the 6K source footage from https://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagicpocketcinemacamera/gallery

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K
Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1
ISO 3200
6K (6144 x 3456) 50 fps
Atlas Orion Anamorphic T2 32mm @ T4
EF mount

Production Credits
Cinematographer Dima Kalenda @dimakalenda
Model #1 Sonya Christina Tomson @sonyachr
Model #2 Josef William Back @josefwilliamback
1st AC Ben Eckersall @beneckersall
Editor Chris Martin @chrismartinco
Grade Tom Majerski @tetragrade
Sound Design Dom Marlo @dommarlo
Production Moe Jamil @jamilsworld
Stylist Kate Holroyd @kateholroyd_stylist
Photographer Deniss Gimbickis @gimbaa
Equipment @NoDramaltd

#BlackmagicDesign #BlackmagicPocketCinemaCamera6K #BMPCC6K #PocketCinemaCamera #Filmmaking #indiefilm #cinematography #DoP #DP #BlackmagicRAW

"Morning Meditation"...... After All! Persistent Is To Try And Win, Not To Lay Back, Give Up And Lose!!. Just Only Yourself Can Defeat You👉👀🙏💯. #Blessed Sabbath #Jah Love ❤💛💚♀. RasTafarI🇬🇭✡♀. #silvesterstallone #rambo #warrior #selfbelief #selfmotivation #selfrespect #selfreliance #strength #focus #mentaltoughness #commitment #dedication #humility #brave #bold #wisdom #courage #overstanding #blackpeople #allnation #oneworld🌍❤💛💚. #1 Big Sledge⚒🔥🔥🔥.

"Morning Meditation"...... After All! Persistent Is To Try And Win, Not To Lay Back, Give Up And Lose!!. Just Only Yourself Can Defeat You👉👀🙏💯. #Blessed Sabbath #Jah Love ❤💛💚♀. RasTafarI🇬🇭✡♀. #silvesterstallone #rambo #warrior #selfbelief #selfmotivation #selfrespect #selfreliance #strength #focus #mentaltoughness #commitment #dedication #humility #brave #bold #wisdom #courage #overstanding #blackpeople #allnation #oneworld 🌍❤💛💚. #1 Big Sledge⚒🔥🔥🔥.

#1 6u in the nation ...thanks to all our sponsors we you are truly appreciated

#1 6u in the nation ...thanks to all our sponsors we you are truly appreciated

#Tó4ká#Ǵ#1#2#3#4#5#6#7#8#9#999🅰️🅰️♥♥♥♥♥💋💎🍓🇹🇷🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿#@ássem#Ǵq#goinstyle

#To ́4ká #G ́ #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #999 🅰️🅰️♥♥♥♥♥💋💎🍓🇹🇷🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿#@a ́ssem #G ́q #goinstyle

New @allurefitness Youtube & IGTV Episode of Frightful Fete Showcase! Link Below! Also check out their page for more Content!
https://youtu.be/UyEIg7--mCE
.
Sharing is Caring, please show your support for #womensfitness & Local #hamilton business by sharing this post with friends & Family! Thank you! .
"Volumize your content with Design to Finish Canada Group"
Client Profile: 
#AllureFitness Inc. #1 #Pole #Dance #Fitness Studio in #hamilton #ontario!
985 King St W, Hamilton, ON L8S 1K9
(905) 667-0999
http://www.allurefitnessinc.com/
.
Book now for Original Content Creation for your business in #orillia & #barrie!
www.designtofinishcanada.com/prices
#designtofinishcanada
.
.
.
#poledancersofig #poledancegirl #poledancersofinstagram #poledancevideo #poledanceclass #poledancephoto #poledancerofinstagram #poledanceacademy #poledancetraining #poledanceofig #poledancerlife #poledanceworld #poledance #polesport #pole #poledancer #poleart

New @allurefitness Youtube & IGTV Episode of Frightful Fete Showcase! Link Below! Also check out their page for more Content!
https://youtu.be/UyEIg7--mCE
.
Sharing is Caring, please show your support for #womensfitness & Local #hamilton business by sharing this post with friends & Family! Thank you! .
"Volumize your content with Design to Finish Canada Group"
Client Profile:
#AllureFitness Inc. #1 #Pole #Dance #Fitness Studio in #hamilton #ontario !
985 King St W, Hamilton, ON L8S 1K9
(905) 667-0999
http://www.allurefitnessinc.com/
.
Book now for Original Content Creation for your business in #orillia & #barrie !
www.designtofinishcanada.com/prices
#designtofinishcanada
.
.
.
#poledancersofig #poledancegirl #poledancersofinstagram #poledancevideo #poledanceclass #poledancephoto #poledancerofinstagram #poledanceacademy #poledancetraining #poledanceofig #poledancerlife #poledanceworld #poledance #polesport #pole #poledancer #poleart

Hey WVC! Gentleman Jim will be at #KenGarff CDJR today from 11am to 1pm. Put a bow on a gently used Jeep with 300 to choose from. Come spin the Z104 Utah's #1 Country Prize Wheel too. Ken Garff West Valley Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT

Hey WVC! Gentleman Jim will be at #KenGarff CDJR today from 11am to 1pm. Put a bow on a gently used Jeep with 300 to choose from. Come spin the Z104 Utah's #1 Country Prize Wheel too. Ken Garff West Valley Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT

El emeği istenilen yaşa göre yapılır. #elişim#örgü#modelleri#0-3ay#3-6ay#6-9ay#9-12ay#1-3yaş#istenilen#renk#ve#ayasuygun#yapılır

El emeği istenilen yaşa göre yapılır. #elişim #örgü #modelleri #0 -3ay #3 -6ay #6 -9ay #9 -12ay #1 -3yaş #istenilen #renk #ve #ayasuygun #yapılır

Queens! The campaign has let us know that our #1 priority between now and Feb. 11 (the date of the NH primary) is to canvass in New Hampshire. Fill out the form in our bio to let us know when you’d want to go, whether you prefer going for the weekend or for the day, how you’d like to participate, & more 🚗 🚌 🚙 🚕

Queens! The campaign has let us know that our #1 priority between now and Feb. 11 (the date of the NH primary) is to canvass in New Hampshire. Fill out the form in our bio to let us know when you’d want to go, whether you prefer going for the weekend or for the day, how you’d like to participate, & more 🚗 🚌 🚙 🚕

um carinho imenso por esse grupo💜 #1/6médicos

um carinho imenso por esse grupo💜 #1 /6médicos

𝗠𝗼𝗻 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗲 ? 
𝚁𝚎́𝚞𝚜𝚜𝚒𝚛 𝚝𝚘𝚞𝚝 𝚌𝚎 𝚚𝚞𝚎 𝚓’𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎𝚙𝚛𝚎𝚗𝚍𝚜. 
#reussir #objectif #numberone #success #motivation #determination #reussite #1 #first

𝗠𝗼𝗻 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗲 ?
𝚁𝚎́𝚞𝚜𝚜𝚒𝚛 𝚝𝚘𝚞𝚝 𝚌𝚎 𝚚𝚞𝚎 𝚓’𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎𝚙𝚛𝚎𝚗𝚍𝚜.
#reussir #objectif #numberone #success #motivation #determination #reussite #1 #first

Fresh flowers might be our #1 necessity... besides coffee and wine and tequila and dark chocolate and.... but seriously though, aren’t these flowers gorgeous?! #lebarmarchè #saturdays #freshflowers

Fresh flowers might be our #1 necessity... besides coffee and wine and tequila and dark chocolate and.... but seriously though, aren’t these flowers gorgeous?! #lebarmarchè #saturdays #freshflowers

🙅🏻‍♂️❗️شوف لستوري 
________________________
بَتمَنى يعجبكم👑😍#تصميمي_🔝
....
من الاكسبلور؟ FOLLOW♥
....
أثبت/ي وُجودِك (بلايك👍وكومنت💭)
(نزل الفيديو) عندك اذا عجبك💯✅
....
________________________
احنا التوب والباقي فوتوشوب😌✌🏻
@_3r_.99
________________________
احضرو للآخر🎶
#تفاعلوا😻
#رايكوا_🍂#لايك_🚶#كومنت_🍒
#تفاعلو🍃
$
‏‎‏#explore ‎#اكسبلور_explored ‏‎‏#Follow👇
‏‎‏‎‏‎#تعليقاتكم_تسعدني😍
‏‎( #حب ) ( #خيانه) (#حبيبي ) (#حبيبتي ) (#اشتقت ) ( #اشتياق ) ( #رومانسي ) ( #رومانسيه ) ( #عشق) ( #تصميمي)( #دحيه)( #اكسبلورر)( #اكسبلور)( #اكسبلور_فولو)😍( #تفاعلو🍃) ( #اكسبلورر) ( #تصميمي) ( #رومانسيه) ( #رايكم_يهمني) ( #دحيه) ( #فيديو) ( #هدیه) ( #فيديو_هديه🎁💗)( #فيديوهات)(#1)( #اكسبلور_explored)( #اكسبلور_فولو) ( #اكسبلور)( #اكسبلور )( #تصميمي)

🙅🏻‍♂️❗️شوف لستوري
________________________
بَتمَنى يعجبكم👑😍 #تصميمي_ 🔝
....
من الاكسبلور؟ FOLLOW♥
....
أثبت/ي وُجودِك (بلايك👍وكومنت💭)
(نزل الفيديو) عندك اذا عجبك💯✅
....
________________________
احنا التوب والباقي فوتوشوب😌✌🏻
@_3r_.99
________________________
احضرو للآخر🎶
#تفاعلوا 😻
#رايكوا_ 🍂 #لايك_ 🚶 #كومنت_ 🍒
#تفاعلو 🍃
$
‏‎‏ #explore#اكسبلور_explored ‏‎‏ #Follow 👇
‏‎‏‎‏‎ #تعليقاتكم_تسعدني 😍
‏‎( #حب ) ( #خيانه ) ( #حبيبي ) ( #حبيبتي ) ( #اشتقت ) ( #اشتياق ) ( #رومانسي ) ( #رومانسيه ) ( #عشق ) ( #تصميمي )( #دحيه )( #اكسبلورر )( #اكسبلور )( #اكسبلور_فولو )😍( #تفاعلو 🍃) ( #اكسبلورر ) ( #تصميمي ) ( #رومانسيه ) ( #رايكم_يهمني ) ( #دحيه ) ( #فيديو ) ( #هدیه ) ( #فيديو_هديه 🎁💗)( #فيديوهات )( #1 )( #اكسبلور_explored )( #اكسبلور_فولو ) ( #اكسبلور )( #اكسبلور )( #تصميمي )

#spatula #turner #man #cookingutensil #face #👨 #😄 #😎 #👀 #1️⃣ #👦 #🔪 #👩 #👁 #😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

#spatula #turner #man #cookingutensil #face #👨 #😄 #😎 #👀 #1 ️⃣ #👦 #🔪 #👩 #👁 #😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

안녕하세요~
해운대호빠 부산1번가게 부산여성전용룸은
수빈에게 맡겨주세요
예약 : 0,I,0,6,7,7,3,6,2,2,2
카톡 : stylebin
선수 50명 에이스 상시대기
최고의시설 고급세단으로 픽업가능합니다.
기대하세요!

#해운대 #서면 #미포#온천장#해운대맛집#시소#광안리#연산동#해운대클럽#해운대가라오케#광안리#울산호빠#광안리수변공원#부산해운대아레나#연산동맛집#서면횟집#부산바다마을#꼬막정찬#연산동호스트바#부산힐튼호텔 #1

안녕하세요~
해운대호빠 부산1번가게 부산여성전용룸은
수빈에게 맡겨주세요
예약 : 0,I,0,6,7,7,3,6,2,2,2
카톡 : stylebin
선수 50명 에이스 상시대기
최고의시설 고급세단으로 픽업가능합니다.
기대하세요!

#해운대 #서면 #미포 #온천장 #해운대맛집 #시소 #광안리 #연산동 #해운대클럽 #해운대가라오케 #광안리 #울산호빠 #광안리수변공원 #부산해운대아레나 #연산동맛집 #서면횟집 #부산바다마을 #꼬막정찬 #연산동호스트바 #부산힐튼호텔 #1

El emeği istenilen yaşa göre yapılır. #elişim#örgü#modelleri#0-3ay#3-6ay#6-9ay#9-12ay#1-3yaş#istenilen#renk#ve#ayasuygun#yapılır

El emeği istenilen yaşa göre yapılır. #elişim #örgü #modelleri #0 -3ay #3 -6ay #6 -9ay #9 -12ay #1 -3yaş #istenilen #renk #ve #ayasuygun #yapılır

Llegó fin de año!! Y tenemos la ropa más hermosa para celebrar el nuevo año❤
.
Unidades limitadas!! .
Vestido rosa😍
.
#laboutiquedeamelie 📲 3218424692-318465229
📍Carrera 13A#1-76 esquina san Cayetano Cali

Llegó fin de año!! Y tenemos la ropa más hermosa para celebrar el nuevo año❤
.
Unidades limitadas!! .
Vestido rosa😍
.
#laboutiquedeamelie 📲 3218424692-318465229
📍Carrera 13A #1 -76 esquina san Cayetano Cali

Tutorial IGTV 
LISTA DE PRODUCTOS
Gel Ani-k #2 disponible en @beautystoremaui
Primer @kholcosmetics
Base y corrector Vogue resist @voguecosmeticos
Spectral Polvo para sellas y contorno @linatorobeauty
Polvo suelto @amecosmeticos
Paleta sombras @ateneaprofesional
Adhesivo Glitter @maquillajetonos
Glitter Otra vez Rosado @beautystoremaui
Delineador plumon @amecosmeticos
Pestañina volumetric @yanbal
Pestañas postizas @mbbylinda
Rubor #1 @ateneaprofesional
Iluminador @kholcosmetics
Iluminador extra Diamond @Beautystoremaui
Fijador Super stellas @lauramakeuplabs
Labial @glipscosmetics Chance

Tutorial IGTV
LISTA DE PRODUCTOS
Gel Ani-k #2 disponible en @beautystoremaui
Primer @kholcosmetics
Base y corrector Vogue resist @voguecosmeticos
Spectral Polvo para sellas y contorno @linatorobeauty
Polvo suelto @amecosmeticos
Paleta sombras @ateneaprofesional
Adhesivo Glitter @maquillajetonos
Glitter Otra vez Rosado @beautystoremaui
Delineador plumon @amecosmeticos
Pestañina volumetric @yanbal
Pestañas postizas @mbbylinda
Rubor #1 @ateneaprofesional
Iluminador @kholcosmetics
Iluminador extra Diamond @Beautystoremaui
Fijador Super stellas @lauramakeuplabs
Labial @glipscosmetics Chance

The #1 Spot for throwback Hip-Hop! Log on to the official Hip-Hop Headz website now to tune in (link in bio).
•
•
#onlineradio #throwbackhiphop #music #hiphop #hiphopheads #everyday #allday #radio #videos #merch #concerts #events #hiphopheadz

The #1 Spot for throwback Hip-Hop! Log on to the official Hip-Hop Headz website now to tune in (link in bio).


#onlineradio #throwbackhiphop #music #hiphop #hiphopheads #everyday #allday #radio #videos #merch #concerts #events #hiphopheadz

If Prince & Jimi Hendrix Had a Kid 🦋
Winner #1: @jasondawkins 
Thank you for your support ❤️

If Prince & Jimi Hendrix Had a Kid 🦋
Winner #1 : @jasondawkins
Thank you for your support ❤️

Hesiman finalist is reportedly planning to stay for his senior year. Thoughts on the choice as he is projected #1 in some mock drafts. #nfldraft

Hesiman finalist is reportedly planning to stay for his senior year. Thoughts on the choice as he is projected #1 in some mock drafts. #nfldraft

Pues ya estaríamos! El mejor cumple con la #famiglia #veintiquince #nofilter #avance #1,2 #familyfirst #35 #missobrinas #baqueira

Pues ya estaríamos! El mejor cumple con la #famiglia #veintiquince #nofilter #avance #1 ,2 #familyfirst #35 #missobrinas #baqueira

Morgen findet um 13 Uhr die Ostallgäuer Vorrunde in der Turnhalle Neugablonz statt . Wir hoffen auf zahlreiche Gäste und Unterstützung für unsere Motivierten Jungs. #halle#tikitaka#fussball#gewinnen#1.platz#teamwork#türkkaufbeuren#Team ⚽️⚽️⚽️⚽️❤️🎉🥇🥇

Morgen findet um 13 Uhr die Ostallgäuer Vorrunde in der Turnhalle Neugablonz statt . Wir hoffen auf zahlreiche Gäste und Unterstützung für unsere Motivierten Jungs. #halle #tikitaka #fussball #gewinnen #1 .platz #teamwork #türkkaufbeuren #Team ⚽️⚽️⚽️⚽️❤️🎉🥇🥇

Shawn figura como #34 en los artistas más destacados de Billboard de los años 2010
Los reconocimientos de Shawn incluyen cuatro nominaciones a los Premios Billboard de la Música, un éxito #1 Hot 100 y tres álbumes #1 en el Billboard 200 con una gira bruta de $ 113.6 MILLONES.

Shawn figura como #34 en los artistas más destacados de Billboard de los años 2010
Los reconocimientos de Shawn incluyen cuatro nominaciones a los Premios Billboard de la Música, un éxito #1 Hot 100 y tres álbumes #1 en el Billboard 200 con una gira bruta de $ 113.6 MILLONES.

What’s the #1 recipe on my website? You guessed it! My #glutenfree #dairyfree 7-Layer Rainbow Cookies 😋 #linkinbio👆Plus, get my easy 3-ingredient recipe for homemade almond paste 😃 #holidaycookies #rainbowcookies #glutenfreecookies #almondpaste #italiancookies #7layercookies #almondpaste #sevenlayercookies

What’s the #1 recipe on my website? You guessed it! My #glutenfree #dairyfree 7-Layer Rainbow Cookies 😋 #linkinbio 👆Plus, get my easy 3-ingredient recipe for homemade almond paste 😃 #holidaycookies #rainbowcookies #glutenfreecookies #almondpaste #italiancookies #7layercookies #almondpaste #sevenlayercookies

Дорогие друзья! Спасибо всем, кто присоединился и участвовал, писал добрые и тёплые слова!

Только двое угадали все три правильных ответа)

Но зато вы теперь чуть больше знаете обо мне, правильные ответы 1,5,10:
НЕПРАВДА #1 - под номером 1
После окончания юридического факультета Университета я ни одного дня не проработала юристом

НЕПРАВДА #2 - под номером 5
Всё что касается мотоцикла - это мой папа)), а у меня никогда не было прав на управление мотоциклом 
НЕПРАВДА #3 - под номером 10
Я так давно тонирую волосы в рыжий цвет, что многие и не знают, что я 100% брюнетка)

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!
Наши победители🎈🎈🎈:
@belyakovacatherine
@olestar
Но я не могла оставить без внимания еще трёх девочек)
⬇️ Отдельное спасибо
@elena_masslennikova за волю к победе🤣🤣🤣, @bayova_alyona за прекрасное поздравление💖, @elmirochka_milaya за доверие, за то, что с самого начала Вы с нами!🙏😘

Дорогие друзья! Спасибо всем, кто присоединился и участвовал, писал добрые и тёплые слова!

Только двое угадали все три правильных ответа)

Но зато вы теперь чуть больше знаете обо мне, правильные ответы 1,5,10:
НЕПРАВДА #1 - под номером 1
После окончания юридического факультета Университета я ни одного дня не проработала юристом

НЕПРАВДА #2 - под номером 5
Всё что касается мотоцикла - это мой папа)), а у меня никогда не было прав на управление мотоциклом
НЕПРАВДА #3 - под номером 10
Я так давно тонирую волосы в рыжий цвет, что многие и не знают, что я 100% брюнетка)

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - ЧИСТАЯ ПРАВДА!
Наши победители🎈🎈🎈:
@belyakovacatherine
@olestar
Но я не могла оставить без внимания еще трёх девочек)
⬇️ Отдельное спасибо
@elena_masslennikova за волю к победе🤣🤣🤣, @bayova_alyona за прекрасное поздравление💖, @elmirochka_milaya за доверие, за то, что с самого начала Вы с нами!🙏😘

What’s your #1 question surrounding #PaleoSolution? Why #Paleo? How to get started? How do I know if it’s right for me? Something specific?⠀
⠀
Janet and I are excited to have @dasrobbwolf, New York Times and Wall Street Journal best selling author on our Live show / podcast: Health Solutions with Shawn and Janet Needham in Feb!⠀
⠀
Help us make this our best episode yet! Comment with your question below and you may have an opportunity to have it answered by Robb himself!⠀
⠀
#NeedhamHealthSolutions #HealthSolutions #TeamNeedham #MLRX #ActiveLifestyle #RobbWolf #WiredToEat #Paleo #PaleoSolution #PaleoSolutions ⠀
#OptimalHealthMatters⠀
⠀
~⠀
Listen & CALL IN Live Every Monday 1-2p PST, 509.765.1470⠀
KBSN live stream ~ https://www.kdrmradio.com/stream-radio/⠀
~⠀
Grab a FREE Chapter of Shawn's Book ~ https://www.facebook.com/SickenedTheBook⠀
~⠀
Follow Shawn on Instagram ~ @health_solutions_shawn_needham⠀
~⠀
Follow Moses Lake Professional Pharmacy On Facebook!⠀
https://www.facebook.com/MosesLakeProfessionalPharmacy/

What’s your #1 question surrounding #PaleoSolution ? Why #Paleo ? How to get started? How do I know if it’s right for me? Something specific?⠀

Janet and I are excited to have @dasrobbwolf , New York Times and Wall Street Journal best selling author on our Live show / podcast: Health Solutions with Shawn and Janet Needham in Feb!⠀

Help us make this our best episode yet! Comment with your question below and you may have an opportunity to have it answered by Robb himself!⠀

#NeedhamHealthSolutions #HealthSolutions #TeamNeedham #MLRX #ActiveLifestyle #RobbWolf #WiredToEat #Paleo #PaleoSolution #PaleoSolutions
#OptimalHealthMatters

~⠀
Listen & CALL IN Live Every Monday 1-2p PST, 509.765.1470⠀
KBSN live stream ~ https://www.kdrmradio.com/stream-radio/⠀
~⠀
Grab a FREE Chapter of Shawn's Book ~ https://www.facebook.com/SickenedTheBook⠀
~⠀
Follow Shawn on Instagram ~ @health_solutions_shawn_needham
~⠀
Follow Moses Lake Professional Pharmacy On Facebook!⠀
https://www.facebook.com/MosesLakeProfessionalPharmacy/

Праздник к нам приходит 🎅🎄 Новогоднее волшебство все ближе и ближе! 🎄Махачкала все краше и краше! 🎄И мы ждём с нетерпением Нового года, стараемся создать атмосферу праздника и в нашем любимом «Капри» 🎄🎅 Ждем вас каждый день с 🕗 до 🕛 по адресу ул. М. Горького #1

Праздник к нам приходит 🎅🎄 Новогоднее волшебство все ближе и ближе! 🎄Махачкала все краше и краше! 🎄И мы ждём с нетерпением Нового года, стараемся создать атмосферу праздника и в нашем любимом «Капри» 🎄🎅 Ждем вас каждый день с 🕗 до 🕛 по адресу ул. М. Горького #1

Yeni / Gəlinlik yazdıran hər kəsə Gəlin Bəzədilməsi və tac HƏDİYYƏ!
Gəlinliklərin qiyməti 250 manatdan başlayır.
Bu fürsətdən istifadə edərək dekabr və yanvar aylarında yararlana bilərsiz.
Bu xüsusi kampaniya bütün gəlinliklərə aiddir.
Zəng edin və ya whatsappda yazın:
Tel. ☎0125705857, 📱0503103377

#klstudiya #gelinlik #2019 #yenimodel #2019 #gelinlik #makiyaj #makeup #hairstyle  #sacduzumu #wedding #toy #svadba #instagood #cute #aztagram #love #girl #qaynaq #sellak #happy #1 #like #tagsforlikes #dirnaq #qadinlar #sellakbaku

Yeni / Gəlinlik yazdıran hər kəsə Gəlin Bəzədilməsi və tac HƏDİYYƏ!
Gəlinliklərin qiyməti 250 manatdan başlayır.
Bu fürsətdən istifadə edərək dekabr və yanvar aylarında yararlana bilərsiz.
Bu xüsusi kampaniya bütün gəlinliklərə aiddir.
Zəng edin və ya whatsappda yazın:
Tel. ☎0125705857, 📱0503103377

#klstudiya #gelinlik #2019 #yenimodel #2019 #gelinlik #makiyaj #makeup #hairstyle   #sacduzumu #wedding #toy #svadba #instagood #cute #aztagram #love #girl #qaynaq #sellak #happy #1 #like #tagsforlikes #dirnaq #qadinlar #sellakbaku

Yeni / Gəlinlik yazdıran hər kəsə Gəlin Bəzədilməsi və tac HƏDİYYƏ!
Gəlinliklərin qiyməti 250 manatdan başlayır.
Bu fürsətdən istifadə edərək dekabr və yanvar aylarında yararlana bilərsiz.
Bu xüsusi kampaniya bütün gəlinliklərə aiddir.
Zəng edin və ya whatsappda yazın:
Tel. ☎0125705857, 📱0503103377

#klstudiya #gelinlik #2019 #yenimodel #2019 #gelinlik #makiyaj #makeup #hairstyle  #sacduzumu #wedding #toy #svadba #instagood #cute #aztagram #love #girl #qaynaq #sellak #happy #1 #like #tagsforlikes #dirnaq #qadinlar #sellakbaku

Yeni / Gəlinlik yazdıran hər kəsə Gəlin Bəzədilməsi və tac HƏDİYYƏ!
Gəlinliklərin qiyməti 250 manatdan başlayır.
Bu fürsətdən istifadə edərək dekabr və yanvar aylarında yararlana bilərsiz.
Bu xüsusi kampaniya bütün gəlinliklərə aiddir.
Zəng edin və ya whatsappda yazın:
Tel. ☎0125705857, 📱0503103377

#klstudiya #gelinlik #2019 #yenimodel #2019 #gelinlik #makiyaj #makeup #hairstyle   #sacduzumu #wedding #toy #svadba #instagood #cute #aztagram #love #girl #qaynaq #sellak #happy #1 #like #tagsforlikes #dirnaq #qadinlar #sellakbaku

Grandioso día con amigos que extrañaba

Grandioso día con amigos que extrañaba

@yesayi.durmuzyan 💥 Professional#1

@yesayi.durmuzyan 💥 Professional #1