#افق_رويداد

Tag posts on Instagram

27 posts

Top Posts

سياهچاله ها محدوده اي در فضا هستند كه هيچ چيز قادر به گريز از آنها نخواهد بود. قدرت سياهچاله ها به شكلي است كه هر جرمي يا حتي شعاع نور را نيز خواهد بلعيد.
.
به نظر شما در روي زمين سياهچاله وجود ندارد؟
حرص، طمع،حسد، كينه، نفرت، دشمني و ..... مي توانند محدوده هايي در زندگي ما ايجاد كنند كه گريز از آنها امكانپذير نباشد و باعث شوند كه ما روز به روز و لحظه به لحظه بيشتر به آن محدوده يا سياهچاله نزديك شويم و امان از وقتي كه در داخل آن بيفتيم. ديگر راه برگشتي وجود ندارد، چون اصل خويش را از دست داده ايم.
.
🌹❤️سياهچاله هاي زندگي را مي توان با مهرباني، صداقت، دوستي، مودت و بالاتر از همه عشق پر كرد.

نظر شما در مورد اين ويديو چيست؟

#سياهچاله #فضا #افق_رويداد #حرص #طمع #حسد #كينه #نفرت #عشق💞 #مهرباني #صداقت #دوستي #مودت #مثبت_نگري #نگرش_مثبت #رويا_موثق

سياهچاله ها محدوده اي در فضا هستند كه هيچ چيز قادر به گريز از آنها نخواهد بود. قدرت سياهچاله ها به شكلي است كه هر جرمي يا حتي شعاع نور را نيز خواهد بلعيد.
.
به نظر شما در روي زمين سياهچاله وجود ندارد؟
حرص، طمع،حسد، كينه، نفرت، دشمني و ..... مي توانند محدوده هايي در زندگي ما ايجاد كنند كه گريز از آنها امكانپذير نباشد و باعث شوند كه ما روز به روز و لحظه به لحظه بيشتر به آن محدوده يا سياهچاله نزديك شويم و امان از وقتي كه در داخل آن بيفتيم. ديگر راه برگشتي وجود ندارد، چون اصل خويش را از دست داده ايم.
.
🌹❤️سياهچاله هاي زندگي را مي توان با مهرباني، صداقت، دوستي، مودت و بالاتر از همه عشق پر كرد.

نظر شما در مورد اين ويديو چيست؟

#سياهچاله #فضا #افق_رويداد #حرص #طمع #حسد #كينه #نفرت #عشق 💞 #مهرباني #صداقت #دوستي #مودت #مثبت_نگري #نگرش_مثبت #رويا_موثق

Einstein was right as always!
Knew it!
انيشتين دوباره سربلند از آزمايش بيرون آمد! اولين عكس از سياهچاله نظريه نسبيت عام انيشتين را تاييد كرد
و همچنان همه مبهوت نبوغ انيشتين هستند بيش از پيش👍👏♥️
#انيشتين #نسبيت #سياهچاله #افق_رويداد #تلسكوپ_افق_رويداد #نسبيت_عام #نسبيت_انيشتين

Einstein was right as always!
Knew it!
انيشتين دوباره سربلند از آزمايش بيرون آمد! اولين عكس از سياهچاله نظريه نسبيت عام انيشتين را تاييد كرد
و همچنان همه مبهوت نبوغ انيشتين هستند بيش از پيش👍👏♥️
#انيشتين #نسبيت #سياهچاله #افق_رويداد #تلسكوپ_افق_رويداد #نسبيت_عام #نسبيت_انيشتين

دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ١٢٠ هزار تومان و براي اعضا ١٠٠ هزار تومان مي باشد 
همراه با گواهي نامه پايان دوره
شروع دوره گروه اول: دوشنبه ٢٦ فروردين 
شروع دوره گروه دوم: پنج شنبه ٢٩ فروردين
براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم

دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ١٢٠ هزار تومان و براي اعضا ١٠٠ هزار تومان مي باشد
همراه با گواهي نامه پايان دوره
شروع دوره گروه اول: دوشنبه ٢٦ فروردين
شروع دوره گروه دوم: پنج شنبه ٢٩ فروردين
براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: سه شنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
شروع دوره: ۵ شهریور
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي #انیشتین #هاوکینگ

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: سه شنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
شروع دوره: ۵ شهریور
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي #انیشتین #هاوکینگ

در اطراف یک سیاهچاله چه می‌گذرد؟ 
آیا می‌توانیم تصویری از رویدادهای اطراف سیاهچاله ثبت کنیم؟ 
تصویری که دانشمندان اخیرا از افق رویداد سیاهچاله ثبت کرده‌اند چه اطلاعات دست اولی به ما می‌دهد؟ .
‌ “دیدار سیاهچاله؛ رازهای دنیای نامرئی”
سخنران: آروین صداقت کیش
. ⏰زمان: چهارشنبه ۱ آبان، ۱۷ الی ۱۹ .
🏢مکان: تهران، میدان فاطمی، جنب داروخانه فردوسی، ساختمان ۶۴، طبقه ۴، واحد ۱، موسسه رایان
. 💳هزینه ثبت نام ۴۰ هزار تومان و برای اعضا ۳۰ هزار تومان می‌باشد .
☎️برای ثبت نام با شماره های ۸۸۹۶۲۱۲۴ و یا ۰۹۱۰۹۱۷۳۸۱۸ تماس بگیرید
.
با تشكر از بنيامين اسماعيلي عزيز براي طراحي پوستر @benyaminastro 
#سياهچاله #تصوير_سياهچاله #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #افق_رويداد #سايه_سياهچاله #تلسكوپ_راديويي #رصد_راديويي #رصد #نجوم #كيهانشناسي #اخترفيزيك #رصدخانه #موسسه_رايان

در اطراف یک سیاهچاله چه می‌گذرد؟
آیا می‌توانیم تصویری از رویدادهای اطراف سیاهچاله ثبت کنیم؟
تصویری که دانشمندان اخیرا از افق رویداد سیاهچاله ثبت کرده‌اند چه اطلاعات دست اولی به ما می‌دهد؟ .
‌ “دیدار سیاهچاله؛ رازهای دنیای نامرئی”
سخنران: آروین صداقت کیش
. ⏰زمان: چهارشنبه ۱ آبان، ۱۷ الی ۱۹ .
🏢مکان: تهران، میدان فاطمی، جنب داروخانه فردوسی، ساختمان ۶۴، طبقه ۴، واحد ۱، موسسه رایان
. 💳هزینه ثبت نام ۴۰ هزار تومان و برای اعضا ۳۰ هزار تومان می‌باشد .
☎️برای ثبت نام با شماره های ۸۸۹۶۲۱۲۴ و یا ۰۹۱۰۹۱۷۳۸۱۸ تماس بگیرید
.
با تشكر از بنيامين اسماعيلي عزيز براي طراحي پوستر @benyaminastro
#سياهچاله #تصوير_سياهچاله #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #افق_رويداد #سايه_سياهچاله #تلسكوپ_راديويي #رصد_راديويي #رصد #نجوم #كيهانشناسي #اخترفيزيك #رصدخانه #موسسه_رايان

موسسه ملي علم و تلسكوپ افق رويداد اولين عكس از سياه چاله را دقايقي پيش در نشست خبري مربوط به اين پروژه منتشر كردند
#سياهچاله #سياه_چاله #افق_رويداد #اولين_عكس_سياهچاله #تلسكوپ_افق_رويداد #تلسكوپ_راديويي #كهكشان #كهكشان_راه_شيري #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #تابش_هاوكينگ

موسسه ملي علم و تلسكوپ افق رويداد اولين عكس از سياه چاله را دقايقي پيش در نشست خبري مربوط به اين پروژه منتشر كردند
#سياهچاله #سياه_چاله #افق_رويداد #اولين_عكس_سياهچاله #تلسكوپ_افق_رويداد #تلسكوپ_راديويي #كهكشان #كهكشان_راه_شيري #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #تابش_هاوكينگ

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: یکشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
شروع دوره: ۹ تیرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: یکشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
شروع دوره: ۹ تیرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد.
📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: دوشنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
شروع دوره: ۲۲ مهرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي #انیشتین #هاوکینگ

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد.
📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: دوشنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
شروع دوره: ۲۲ مهرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي #انیشتین #هاوکینگ

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: یکشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
شروع دوره: ۹ تیرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: یکشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
شروع دوره: ۹ تیرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي

Most Recent

سياهچاله ها محدوده اي در فضا هستند كه هيچ چيز قادر به گريز از آنها نخواهد بود. قدرت سياهچاله ها به شكلي است كه هر جرمي يا حتي شعاع نور را نيز خواهد بلعيد.
.
به نظر شما در روي زمين سياهچاله وجود ندارد؟
حرص، طمع،حسد، كينه، نفرت، دشمني و ..... مي توانند محدوده هايي در زندگي ما ايجاد كنند كه گريز از آنها امكانپذير نباشد و باعث شوند كه ما روز به روز و لحظه به لحظه بيشتر به آن محدوده يا سياهچاله نزديك شويم و امان از وقتي كه در داخل آن بيفتيم. ديگر راه برگشتي وجود ندارد، چون اصل خويش را از دست داده ايم.
.
🌹❤️سياهچاله هاي زندگي را مي توان با مهرباني، صداقت، دوستي، مودت و بالاتر از همه عشق پر كرد.

نظر شما در مورد اين ويديو چيست؟

#سياهچاله #فضا #افق_رويداد #حرص #طمع #حسد #كينه #نفرت #عشق💞 #مهرباني #صداقت #دوستي #مودت #مثبت_نگري #نگرش_مثبت #رويا_موثق

سياهچاله ها محدوده اي در فضا هستند كه هيچ چيز قادر به گريز از آنها نخواهد بود. قدرت سياهچاله ها به شكلي است كه هر جرمي يا حتي شعاع نور را نيز خواهد بلعيد.
.
به نظر شما در روي زمين سياهچاله وجود ندارد؟
حرص، طمع،حسد، كينه، نفرت، دشمني و ..... مي توانند محدوده هايي در زندگي ما ايجاد كنند كه گريز از آنها امكانپذير نباشد و باعث شوند كه ما روز به روز و لحظه به لحظه بيشتر به آن محدوده يا سياهچاله نزديك شويم و امان از وقتي كه در داخل آن بيفتيم. ديگر راه برگشتي وجود ندارد، چون اصل خويش را از دست داده ايم.
.
🌹❤️سياهچاله هاي زندگي را مي توان با مهرباني، صداقت، دوستي، مودت و بالاتر از همه عشق پر كرد.

نظر شما در مورد اين ويديو چيست؟

#سياهچاله #فضا #افق_رويداد #حرص #طمع #حسد #كينه #نفرت #عشق 💞 #مهرباني #صداقت #دوستي #مودت #مثبت_نگري #نگرش_مثبت #رويا_موثق

در اطراف یک سیاهچاله چه می‌گذرد؟ 
آیا می‌توانیم تصویری از رویدادهای اطراف سیاهچاله ثبت کنیم؟ 
تصویری که دانشمندان اخیرا از افق رویداد سیاهچاله ثبت کرده‌اند چه اطلاعات دست اولی به ما می‌دهد؟ .
‌ “دیدار سیاهچاله؛ رازهای دنیای نامرئی”
سخنران: آروین صداقت کیش
. ⏰زمان: چهارشنبه ۱ آبان، ۱۷ الی ۱۹ .
🏢مکان: تهران، میدان فاطمی، جنب داروخانه فردوسی، ساختمان ۶۴، طبقه ۴، واحد ۱، موسسه رایان
. 💳هزینه ثبت نام ۴۰ هزار تومان و برای اعضا ۳۰ هزار تومان می‌باشد .
☎️برای ثبت نام با شماره های ۸۸۹۶۲۱۲۴ و یا ۰۹۱۰۹۱۷۳۸۱۸ تماس بگیرید

#سياهچاله #تصوير_سياهچاله #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #افق_رويداد #سايه_سياهچاله #تلسكوپ_راديويي #رصد_راديويي #رصد #نجوم #كيهانشناسي #اخترفيزيك #رصدخانه #موسسه_رايان

در اطراف یک سیاهچاله چه می‌گذرد؟
آیا می‌توانیم تصویری از رویدادهای اطراف سیاهچاله ثبت کنیم؟
تصویری که دانشمندان اخیرا از افق رویداد سیاهچاله ثبت کرده‌اند چه اطلاعات دست اولی به ما می‌دهد؟ .
‌ “دیدار سیاهچاله؛ رازهای دنیای نامرئی”
سخنران: آروین صداقت کیش
. ⏰زمان: چهارشنبه ۱ آبان، ۱۷ الی ۱۹ .
🏢مکان: تهران، میدان فاطمی، جنب داروخانه فردوسی، ساختمان ۶۴، طبقه ۴، واحد ۱، موسسه رایان
. 💳هزینه ثبت نام ۴۰ هزار تومان و برای اعضا ۳۰ هزار تومان می‌باشد .
☎️برای ثبت نام با شماره های ۸۸۹۶۲۱۲۴ و یا ۰۹۱۰۹۱۷۳۸۱۸ تماس بگیرید

#سياهچاله #تصوير_سياهچاله #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #افق_رويداد #سايه_سياهچاله #تلسكوپ_راديويي #رصد_راديويي #رصد #نجوم #كيهانشناسي #اخترفيزيك #رصدخانه #موسسه_رايان

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد.
📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: دوشنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
شروع دوره: ۲۲ مهرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي #انیشتین #هاوکینگ

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد.
📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: دوشنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
شروع دوره: ۲۲ مهرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي #انیشتین #هاوکینگ

در اطراف یک سیاهچاله چه می‌گذرد؟ 
آیا می‌توانیم تصویری از رویدادهای اطراف سیاهچاله ثبت کنیم؟ 
تصویری که دانشمندان اخیرا از افق رویداد سیاهچاله ثبت کرده‌اند چه اطلاعات دست اولی به ما می‌دهد؟ .
‌ “دیدار سیاهچاله؛ رازهای دنیای نامرئی”
سخنران: آروین صداقت کیش
. ⏰زمان: چهارشنبه ۱ آبان، ۱۷ الی ۱۹ .
🏢مکان: تهران، میدان فاطمی، جنب داروخانه فردوسی، ساختمان ۶۴، طبقه ۴، واحد ۱، موسسه رایان
. 💳هزینه ثبت نام ۴۰ هزار تومان و برای اعضا ۳۰ هزار تومان می‌باشد .
☎️برای ثبت نام با شماره های ۸۸۹۶۲۱۲۴ و یا ۰۹۱۰۹۱۷۳۸۱۸ تماس بگیرید
.
با تشكر از بنيامين اسماعيلي عزيز براي طراحي پوستر @benyaminastro 
#سياهچاله #تصوير_سياهچاله #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #افق_رويداد #سايه_سياهچاله #تلسكوپ_راديويي #رصد_راديويي #رصد #نجوم #كيهانشناسي #اخترفيزيك #رصدخانه #موسسه_رايان

در اطراف یک سیاهچاله چه می‌گذرد؟
آیا می‌توانیم تصویری از رویدادهای اطراف سیاهچاله ثبت کنیم؟
تصویری که دانشمندان اخیرا از افق رویداد سیاهچاله ثبت کرده‌اند چه اطلاعات دست اولی به ما می‌دهد؟ .
‌ “دیدار سیاهچاله؛ رازهای دنیای نامرئی”
سخنران: آروین صداقت کیش
. ⏰زمان: چهارشنبه ۱ آبان، ۱۷ الی ۱۹ .
🏢مکان: تهران، میدان فاطمی، جنب داروخانه فردوسی، ساختمان ۶۴، طبقه ۴، واحد ۱، موسسه رایان
. 💳هزینه ثبت نام ۴۰ هزار تومان و برای اعضا ۳۰ هزار تومان می‌باشد .
☎️برای ثبت نام با شماره های ۸۸۹۶۲۱۲۴ و یا ۰۹۱۰۹۱۷۳۸۱۸ تماس بگیرید
.
با تشكر از بنيامين اسماعيلي عزيز براي طراحي پوستر @benyaminastro
#سياهچاله #تصوير_سياهچاله #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #افق_رويداد #سايه_سياهچاله #تلسكوپ_راديويي #رصد_راديويي #رصد #نجوم #كيهانشناسي #اخترفيزيك #رصدخانه #موسسه_رايان

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: سه شنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
شروع دوره: ۵ شهریور
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي #انیشتین #هاوکینگ

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: سه شنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
شروع دوره: ۵ شهریور
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي #انیشتین #هاوکینگ

جلسه سخنراني آقاي آروين صداقت كيش با عنوان "ديدار سياهچاله، رازهاي دنياي نامرئي" در موسسه رايان با حضور علاقه مندان عزيز 
در این کارگاه به صورت كاملا حرفه اي و متفاوت به دستاوردهای اولین عکس از سیاهچاله و اطلاعاتی که در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد، نحوه عكسبرداري (ديتاگيري) و آناليز ديتا، بررسي شبيه سازي ها و مدل هاي اخترفيزيكي پرداخته شد

#نجوم #اخترفيزيك #سياهچاله #نسبيت #فضا_زمان #تلسكوپ #تلسكوپ_راديويي #افق_رويداد #نجوم_راديويي #موسسه_رايان #كيهانشناسي #شبيه_سازي #كارگاه_سياهچاله #كارگاه_نجوم #دوره_نجوم #انيشتين #هاوكينگ #تابش_هاوكينگ #گرانش

جلسه سخنراني آقاي آروين صداقت كيش با عنوان "ديدار سياهچاله، رازهاي دنياي نامرئي" در موسسه رايان با حضور علاقه مندان عزيز
در این کارگاه به صورت كاملا حرفه اي و متفاوت به دستاوردهای اولین عکس از سیاهچاله و اطلاعاتی که در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد، نحوه عكسبرداري (ديتاگيري) و آناليز ديتا، بررسي شبيه سازي ها و مدل هاي اخترفيزيكي پرداخته شد

#نجوم #اخترفيزيك #سياهچاله #نسبيت #فضا_زمان #تلسكوپ #تلسكوپ_راديويي #افق_رويداد #نجوم_راديويي #موسسه_رايان #كيهانشناسي #شبيه_سازي #كارگاه_سياهچاله #كارگاه_نجوم #دوره_نجوم #انيشتين #هاوكينگ #تابش_هاوكينگ #گرانش

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: یکشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
شروع دوره: ۹ تیرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: یکشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
شروع دوره: ۹ تیرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: یکشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
شروع دوره: ۹ تیرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي

💥دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
📋اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ۱۳۰ هزار تومان و براي اعضا ۱۱۰ هزار تومان مي باشد 📜همراه با گواهي نامه پايان دوره
⏰زمان: یکشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
شروع دوره: ۹ تیرماه
☎️براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
👨‍🏫به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
🏢كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم #تورم_كيهاني #جهانهاي_موازي

✨🦋🤦🏻‍♀️
هرباركه نخستين فرتور(عكس) سياه چاله رو ميبينم،آيه ي نور تو ذهنم مرور ميشه...آيه اي كه به نظرم شگفت انگيزترين و عميقترين آيه ي قرآنه:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيٍْ عَليم
. ‏برگردان:
خدا روشنگر آسمانها و زمين است ( و او است كه جهان را با نور فيزيكي ستارگان تابان ، و با نور معنوي وحي و هدايت و معرفت درخشان ، و با شواهد و آثار موجود در مخلوقات فروزان كرده است ) . نور خدا ، به چلچراغي مي‌ماند كه در آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد ، حباب درخشاني كه انگار ستاره فروزان است ، و اين چراغ ( با روغني ) افروخته شود ( كه ) از درخت پربركت زيتوني ( به دست آيد ) كه نه شرقي و نه غربي است ( بلكه تك درختي است در سرزمين باز و بلندي كه از هر سو آفتاب بدان مي‌تابد . به گونه‌اي روغنش پالوده و خالص است ) انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور مي‌شود . نوري است بر فراز نوري ! ( نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون ، همه‌جا را نورباران كرده‌اند . به همين منوال هم نور تشريعي وحي و نور تكويني هدايت و نور عقلاني معرفت پرده‌هاي شكّ و شبهه را از جلو ديدگان همگان به كنار زده ، و جمال ايزد ذوالجلال را بر در و ديوار وجود به تجلّي انداخته‌اند . امّا اين چشم بينا و دل آگاه است كه مي‌تواند ببيند و دريابد ) . خدا هر كه را بخواهد به نور خود رهنمود مي‌كند ( و شمعك نور خرد را به چلچراغ نور اَحَد مي‌رساند و سراپا فروزانش مي‌گرداند ) . خداوند براي مردمان مثلها مي‌زند ( تا معقول را در قالب محسوس بنماياند و دور از دائره دريافت خرد را - تا آنجا كه ممكن است ، با كمك وحي و در پرتو دانش‌ - به خرد نزديك نمايد ) و خداوند آگاه از هر چيزي است ( و مي‌داند چگونه مخلوق را با معبود آشنا گرداند ) .‏
پ.ن: البته كه اين فرتور شبيه سازي شده س و فرتور درستش همونيه كه هممون از ديروز داريم ميبينيم
پ.ن١: تفسيرايي كه درباره اين آيه شده بخونيد كه مثه من بيشتر حيرون شيد
.
#نور #الله #هستي #كهكشان #سياهچاله
#انيشتين #استيون_هاوكينگ #افق_رويداد
 #عدم #ايوان_نُه_تو #ستارگان #من
#خدا #عرفان #عرفان_حلقه
#الله_نور_السموات_والارض

✨🦋🤦🏻‍♀️
هرباركه نخستين فرتور(عكس) سياه چاله رو ميبينم،آيه ي نور تو ذهنم مرور ميشه...آيه اي كه به نظرم شگفت انگيزترين و عميقترين آيه ي قرآنه:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيٍْ عَليم
. ‏برگردان:
خدا روشنگر آسمانها و زمين است ( و او است كه جهان را با نور فيزيكي ستارگان تابان ، و با نور معنوي وحي و هدايت و معرفت درخشان ، و با شواهد و آثار موجود در مخلوقات فروزان كرده است ) . نور خدا ، به چلچراغي مي‌ماند كه در آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد ، حباب درخشاني كه انگار ستاره فروزان است ، و اين چراغ ( با روغني ) افروخته شود ( كه ) از درخت پربركت زيتوني ( به دست آيد ) كه نه شرقي و نه غربي است ( بلكه تك درختي است در سرزمين باز و بلندي كه از هر سو آفتاب بدان مي‌تابد . به گونه‌اي روغنش پالوده و خالص است ) انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور مي‌شود . نوري است بر فراز نوري ! ( نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون ، همه‌جا را نورباران كرده‌اند . به همين منوال هم نور تشريعي وحي و نور تكويني هدايت و نور عقلاني معرفت پرده‌هاي شكّ و شبهه را از جلو ديدگان همگان به كنار زده ، و جمال ايزد ذوالجلال را بر در و ديوار وجود به تجلّي انداخته‌اند . امّا اين چشم بينا و دل آگاه است كه مي‌تواند ببيند و دريابد ) . خدا هر كه را بخواهد به نور خود رهنمود مي‌كند ( و شمعك نور خرد را به چلچراغ نور اَحَد مي‌رساند و سراپا فروزانش مي‌گرداند ) . خداوند براي مردمان مثلها مي‌زند ( تا معقول را در قالب محسوس بنماياند و دور از دائره دريافت خرد را - تا آنجا كه ممكن است ، با كمك وحي و در پرتو دانش‌ - به خرد نزديك نمايد ) و خداوند آگاه از هر چيزي است ( و مي‌داند چگونه مخلوق را با معبود آشنا گرداند ) .‏
پ.ن: البته كه اين فرتور شبيه سازي شده س و فرتور درستش همونيه كه هممون از ديروز داريم ميبينيم
پ.ن١: تفسيرايي كه درباره اين آيه شده بخونيد كه مثه من بيشتر حيرون شيد
.
#نور #الله #هستي #كهكشان #سياهچاله
#انيشتين #استيون_هاوكينگ #افق_رويداد
#عدم #ايوان_ن ُه_تو #ستارگان #من
#خدا #عرفان #عرفان_حلقه
#الله_نور_السموات_والارض

.
#افق_رويداد #سياهچاله امروز با #نسبيت_عام_اينشتين سازگار است و پس از صد سال امروز فهميديم او را در علم بايد پرستش كرد 
از آنجا كه او وجود سياهچاله ها را بسيار عجيب مي دانست با اين حال، او با مطرح كردن #كرمچاله در قلب #سياهچاله_ها نشان داد كه سياهچاله ها شايد پلي به #جهانهاي_ديگر باشند .

#آلبرت_اینشتین
#اولین_تصویر_سیاهچاله
#پیشبینی_اینشتین !
#تعظیم_علم
#علمی

.
#افق_رويداد #سياهچاله امروز با #نسبيت_عام_اينشتين سازگار است و پس از صد سال امروز فهميديم او را در علم بايد پرستش كرد
از آنجا كه او وجود سياهچاله ها را بسيار عجيب مي دانست با اين حال، او با مطرح كردن #كرمچاله در قلب #سياهچاله_ها نشان داد كه سياهچاله ها شايد پلي به #جهانهاي_ديگر باشند .

#آلبرت_اینشتین
#اولین_تصویر_سیاهچاله
#پیشبینی_اینشتین !
#تعظیم_علم
#علمی

اولین تصویر از یک سیاهچاله در فاصله ۵۵ میلیون سال نوری از ما با جرمی معادل ۶.۵ میلیارد برابر خورشید. 
پ.ن: برخی از دانشمندان پیشنهاد کرده‌­اند که جهان ما ممکن است از درون سیاه­چاله­‌ای مربوط به یک جهان بزرگ‌تر شکل گرفته باشد. از آنجایی که امکان نجات از سفر به تکینگی یک سیاهچاله وجود ندارد، بنابراین ما در جهان خودمان یک‌طرفه گیر افتاده‌­ایم، یا شاید رویداد دیگری در جریان باشد. 
پ.ن: این اعتقاد وجود دارد که خود بیگ‌بنگ از یک تکینگی آغاز شده است. این ارتباط رایج بین بیگ‌بنگ و سیاه­چاله­‌ها به یک سری تئوری‌­های گستاخانه و هراس‌­انگیز منجر شده است؛ مانند ایده‌ای که می­‌گوید سیاه­چاله‌ها می‌توانند دروازه‌ی ورود به «جهان‌های موازی» دیگر باشند.
پ.ن:بسياري از كشورها به صورت تئوريك به دنبال دستيابي به منابع انرژي از دنياهاي موازي هستند.
#سياهچاله
#Creation_gap
#بيگ_بنگ
#جهان_موازي
#creation_prospect
#افق_رويداد
#black_hole

اولین تصویر از یک سیاهچاله در فاصله ۵۵ میلیون سال نوری از ما با جرمی معادل ۶.۵ میلیارد برابر خورشید.
پ.ن: برخی از دانشمندان پیشنهاد کرده‌­اند که جهان ما ممکن است از درون سیاه­چاله­‌ای مربوط به یک جهان بزرگ‌تر شکل گرفته باشد. از آنجایی که امکان نجات از سفر به تکینگی یک سیاهچاله وجود ندارد، بنابراین ما در جهان خودمان یک‌طرفه گیر افتاده‌­ایم، یا شاید رویداد دیگری در جریان باشد.
پ.ن: این اعتقاد وجود دارد که خود بیگ‌بنگ از یک تکینگی آغاز شده است. این ارتباط رایج بین بیگ‌بنگ و سیاه­چاله­‌ها به یک سری تئوری‌­های گستاخانه و هراس‌­انگیز منجر شده است؛ مانند ایده‌ای که می­‌گوید سیاه­چاله‌ها می‌توانند دروازه‌ی ورود به «جهان‌های موازی» دیگر باشند.
پ.ن:بسياري از كشورها به صورت تئوريك به دنبال دستيابي به منابع انرژي از دنياهاي موازي هستند.
#سياهچاله
#Creation_gap
#بيگ_بنگ
#جهان_موازي
#creation_prospect
#افق_رويداد
#black_hole

اين تصوير پنجاه ميليون سال پيش است ، شايد اولين عكس از گذشته . ساعاتي قبل اولين عكس از افق رويداد يك سياه چاله منتشر شد كه بازي عجيبي را شروع مي كند . اگر اينتراستيلار ( ميان ستارگان ) نولان را ديده باشيد يك تصوير عيني ساده از آنچه مي تواند پيش رو باشد را خواهيد ديد اين همان تعريف زمان است كه انيشتين ارائه مي دهد و بنا بر قانون انرژي خودش زمان در فضا را شرح مي دهد . جدا از اين مبحث تقريبا مي توان گفت اين عكس خميدگي نور در افق رويداد آغاز يك دنياي موازي ديگر و كليد سفر در زمان است . مهم ترين مسئله در دنياهاي موازي اين است كه براي گذر از بعدي به بعد ديگر نياز به خميدگي و چاله اي به اين شكل است زيرا امكان شكستن ديواره ها محال خواهد بود . شما تصور كنيد در عكس موجود اگر فردي به عنوان ناظر زنده باشد پنجاه ميليون سال قبل نسبت به ما زندگي مي كند و اين فكر يعني اگر توان زوم بيشتر وجود داشته باشد ما اولين عكس از پنجاه ميليون سال قبل را خواهيم ديد پس زياد عجيب نخواهد بود اگر بتوان به دو سه سال قبل برگشت يا حتي يك ساعت قبل .

پ.ن : رويكرد اصلي فلسفه ذهني شخصيم براي آنان كه من را از نزديك مي شناسند اين بوده كه معمولا انساني زمان گسيخته ام ، اين مرض را از فاكنر گرفته ام . شما وقتي آينده را در حال مي توانيد زيست كنيد بايد امتحانش كنيد حتي اگر دور و عجيب به نظر برسد زيرا گذشته در آينده تكرار خواهد شد مثل همين عكس .

#سياهچاله #ناسا #انيشتين #نولان #افق_رويداد #جهان_موازي #زمان #ميان_ستارگان #ستاره #خميدگي_ابعاد #خميدگي #سفر_زمان #فلسفه_زمان #فاكنر #خشم_هياهو #استفان_هاوكينگ

اين تصوير پنجاه ميليون سال پيش است ، شايد اولين عكس از گذشته . ساعاتي قبل اولين عكس از افق رويداد يك سياه چاله منتشر شد كه بازي عجيبي را شروع مي كند . اگر اينتراستيلار ( ميان ستارگان ) نولان را ديده باشيد يك تصوير عيني ساده از آنچه مي تواند پيش رو باشد را خواهيد ديد اين همان تعريف زمان است كه انيشتين ارائه مي دهد و بنا بر قانون انرژي خودش زمان در فضا را شرح مي دهد . جدا از اين مبحث تقريبا مي توان گفت اين عكس خميدگي نور در افق رويداد آغاز يك دنياي موازي ديگر و كليد سفر در زمان است . مهم ترين مسئله در دنياهاي موازي اين است كه براي گذر از بعدي به بعد ديگر نياز به خميدگي و چاله اي به اين شكل است زيرا امكان شكستن ديواره ها محال خواهد بود . شما تصور كنيد در عكس موجود اگر فردي به عنوان ناظر زنده باشد پنجاه ميليون سال قبل نسبت به ما زندگي مي كند و اين فكر يعني اگر توان زوم بيشتر وجود داشته باشد ما اولين عكس از پنجاه ميليون سال قبل را خواهيم ديد پس زياد عجيب نخواهد بود اگر بتوان به دو سه سال قبل برگشت يا حتي يك ساعت قبل .

پ.ن : رويكرد اصلي فلسفه ذهني شخصيم براي آنان كه من را از نزديك مي شناسند اين بوده كه معمولا انساني زمان گسيخته ام ، اين مرض را از فاكنر گرفته ام . شما وقتي آينده را در حال مي توانيد زيست كنيد بايد امتحانش كنيد حتي اگر دور و عجيب به نظر برسد زيرا گذشته در آينده تكرار خواهد شد مثل همين عكس .

#سياهچاله #ناسا #انيشتين #نولان #افق_رويداد #جهان_موازي #زمان #ميان_ستارگان #ستاره #خميدگي_ابعاد #خميدگي #سفر_زمان #فلسفه_زمان #فاكنر #خشم_هياهو #استفان_هاوكينگ

Einstein was right as always!
Knew it!
انيشتين دوباره سربلند از آزمايش بيرون آمد! اولين عكس از سياهچاله نظريه نسبيت عام انيشتين را تاييد كرد
و همچنان همه مبهوت نبوغ انيشتين هستند بيش از پيش👍👏♥️
#انيشتين #نسبيت #سياهچاله #افق_رويداد #تلسكوپ_افق_رويداد #نسبيت_عام #نسبيت_انيشتين

Einstein was right as always!
Knew it!
انيشتين دوباره سربلند از آزمايش بيرون آمد! اولين عكس از سياهچاله نظريه نسبيت عام انيشتين را تاييد كرد
و همچنان همه مبهوت نبوغ انيشتين هستند بيش از پيش👍👏♥️
#انيشتين #نسبيت #سياهچاله #افق_رويداد #تلسكوپ_افق_رويداد #نسبيت_عام #نسبيت_انيشتين

موسسه ملي علم و تلسكوپ افق رويداد اولين عكس از سياه چاله را دقايقي پيش در نشست خبري مربوط به اين پروژه منتشر كردند
#سياهچاله #سياه_چاله #افق_رويداد #اولين_عكس_سياهچاله #تلسكوپ_افق_رويداد #تلسكوپ_راديويي #كهكشان #كهكشان_راه_شيري #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #تابش_هاوكينگ

موسسه ملي علم و تلسكوپ افق رويداد اولين عكس از سياه چاله را دقايقي پيش در نشست خبري مربوط به اين پروژه منتشر كردند
#سياهچاله #سياه_چاله #افق_رويداد #اولين_عكس_سياهچاله #تلسكوپ_افق_رويداد #تلسكوپ_راديويي #كهكشان #كهكشان_راه_شيري #نسبيت #نسبيت_عام #انيشتين #هاوكينگ #تابش_هاوكينگ

دوره كيهان شناسي مقدماتي 
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ١٢٠ هزار تومان و براي اعضا ١٠٠ هزار تومان مي باشد 
همراه با گواهي نامه پايان دوره
شروع دوره گروه اول: دوشنبه ٢٦ فروردين 
شروع دوره گروه دوم: پنج شنبه ٢٩ فروردين
براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم

دوره كيهان شناسي مقدماتي
در اين دوره با مفاهيم پايه و جالب كيهان شناسي نظير بيگ بنگ، ماده و انرژي تاريك، سياه چاله ها، سفيد چاله ها، كرم چاله ها، انقباض فضا، اتساع زمان، نسبيت عام، خميدگي فضا-زمان، قرمز گرايي، انبساط عالم، سن عالم و بسياري مطالب جالب ديگر آشنا مي شويد
اين دوره شامل ٥ جلسه ١/٥ ساعت و هزينه دوره ١٢٠ هزار تومان و براي اعضا ١٠٠ هزار تومان مي باشد
همراه با گواهي نامه پايان دوره
شروع دوره گروه اول: دوشنبه ٢٦ فروردين
شروع دوره گروه دوم: پنج شنبه ٢٩ فروردين
براي ثبت نام با شماره هاي ٨٨٩٦٢١٢٤ و يا ٠٩١٠٩١٧٣٨١٨ موسسه رايان تماس بگيريد
به علت محدوديت ظرفيت اولويت با كساني است كه سريعا ثبت نام كنند
كلاسها در محل موسسه رايان واقع در ميدان فاطمي، جنب داروخانه فردوسي، ساختمان ٦٤، طبقه ٤، واحد ١ تشكيل خواهد شد
#كيهانشناسي #كيهان_شناسي #نسبيت #سياهچاله #كرمچاله #بيگ_بنگ #ماده_تاريك #انرژي_تاريك #انبساط_عالم #تورم_كيهاني #تكينگي #افق_رويداد #گرانش #موسسه_رايان #دوره_كيهانشناسي #انفجار_بزرگ #كيهان #هندسه_عالم

دوستان عزيز اين صفحه مربوط موسسه ملي علم هست كه همراه با پروژه تلسكوپ افق رويداد نشست خبري فردا را براي اولين تصوير از سياهچاله برگزار ميكند. فردا به صورت لايو از طريق همين وبسايت ميتوانيد نشست را به صورت لايو ببينيد و هم مطالب بسيار جالب و آموزنده اي دارد كه ميتوانيد بهره و لذت ببريد
https://www.nsf.gov/news/special_reports/blackholes/
#سياهچاله #سياه_چاله #تلسكوپ #نجوم_راديويي #نجوم #تلسكوپ_راديويي #افق_رويداد #تلسكوپ_افق_رويداد #هاوكينگ #استيون_هاوكينگ #نسبيت #نسبيت_عام #تابش_هاوكينگ #موسسه_رايان

دوستان عزيز اين صفحه مربوط موسسه ملي علم هست كه همراه با پروژه تلسكوپ افق رويداد نشست خبري فردا را براي اولين تصوير از سياهچاله برگزار ميكند. فردا به صورت لايو از طريق همين وبسايت ميتوانيد نشست را به صورت لايو ببينيد و هم مطالب بسيار جالب و آموزنده اي دارد كه ميتوانيد بهره و لذت ببريد
https://www.nsf.gov/news/special_reports/blackholes/
#سياهچاله #سياه_چاله #تلسكوپ #نجوم_راديويي #نجوم #تلسكوپ_راديويي #افق_رويداد #تلسكوپ_افق_رويداد #هاوكينگ #استيون_هاوكينگ #نسبيت #نسبيت_عام #تابش_هاوكينگ #موسسه_رايان

عبور از افق_رویداد سیاهچاله از دید استیون هاوکینگ؛
اگر شما به داخل یک سیاهچاله کوچک در ابعاد خورشید سقوط کنید، قبل از اینکه به افق رویداد آن برسید بدن شما مانند یک ماکارونی کشیده و پاره پاره خواهد شد.
ولی اگر به داخل یک سیاهچاله میلیون‌ها برابر خورشید سقوط کنید، بدون مشکل به افق رویداد آن می‌رسید. در این حالت شخصی که از بیرون به شما نگاه می‌کند به دلیل کند شدن زمان، هرگز عبور شما از مرز افق رویداد را نمی‌بیند و از نظر آنها شما آرام آرام متوقف می‌شوید.
حال هر قدر شما به افق رویداد نزدیک‌تر می‌شوید کم سو و کم سوتر شده و در نهایت برای همیشه از دیده‌ها و جهان موجود پنهان خواهید شد.
#stephenhawking #nasa #سياهچاله #افق_رويداد #ناسا #سياره #ستاره #ماوراء #سفيدچاله

عبور از افق_رویداد سیاهچاله از دید استیون هاوکینگ؛
اگر شما به داخل یک سیاهچاله کوچک در ابعاد خورشید سقوط کنید، قبل از اینکه به افق رویداد آن برسید بدن شما مانند یک ماکارونی کشیده و پاره پاره خواهد شد.
ولی اگر به داخل یک سیاهچاله میلیون‌ها برابر خورشید سقوط کنید، بدون مشکل به افق رویداد آن می‌رسید. در این حالت شخصی که از بیرون به شما نگاه می‌کند به دلیل کند شدن زمان، هرگز عبور شما از مرز افق رویداد را نمی‌بیند و از نظر آنها شما آرام آرام متوقف می‌شوید.
حال هر قدر شما به افق رویداد نزدیک‌تر می‌شوید کم سو و کم سوتر شده و در نهایت برای همیشه از دیده‌ها و جهان موجود پنهان خواهید شد.
#stephenhawking #nasa #سياهچاله #افق_رويداد #ناسا #سياره #ستاره #ماوراء #سفيدچاله

یکی از جنبه های عجیب مکانیک کوانتومی با ایده ای عجیب قابل توضیح است؛ یعنی همانطور که عامل رویداد میتواند در زمان به عقب بازگشته یا به جلو حرکت کند. آنچه که اینشتین از آن با عنوان “عمل شبح وار” یاد کرد، می تواند شواهدی از علیت بازگشتی باشد؛ برای مثال، شما امروز به دلیل خوردن ناهار فردا دچار شکم درد می شوید.
.
.
#افق_رويداد 
#مكانيك_كوانتوم
#عليت_بازگشتى

یکی از جنبه های عجیب مکانیک کوانتومی با ایده ای عجیب قابل توضیح است؛ یعنی همانطور که عامل رویداد میتواند در زمان به عقب بازگشته یا به جلو حرکت کند. آنچه که اینشتین از آن با عنوان “عمل شبح وار” یاد کرد، می تواند شواهدی از علیت بازگشتی باشد؛ برای مثال، شما امروز به دلیل خوردن ناهار فردا دچار شکم درد می شوید.
.
.
#افق_رويداد
#مكانيك_كوانتوم
#عليت_بازگشتى

تهران هشت فروردین ساعت هفت فستیوال صدا و تصویر سالن تاتر مستقل تهران آدرس برای خرید بلیط .با تشکر از دوسته عزیز خانم مرضیه محبوبی که زحمت طراحی رو کشیدن 
http://www.tiwall.com/music/multipath
#مونهد #تهران #اجرا #افق_رويداد #multipathperformance

تهران هشت فروردین ساعت هفت فستیوال صدا و تصویر سالن تاتر مستقل تهران آدرس برای خرید بلیط .با تشکر از دوسته عزیز خانم مرضیه محبوبی که زحمت طراحی رو کشیدن
http://www.tiwall.com/music/multipath
#مونهد #تهران #اجرا #افق_رويداد #multipathperformance

سلام بچه ها نوروز کجا هستید .?? اگه تهران هستید و منتظر یه اجرای باحال هشتم فروردین ساعت هفت سالن تاتر مستقل بیایید پیش ما . چند تا ازآهنگهای آلبوم بعدیمون رو هم میزنیم . برای تهیه بلیط برید سایت تيوال یه سری تخفیف ها هم در نظر گرفتن . 
http://www.tiwall.com/music/multipath
#multipathperformance #moonhead #مونهد #نوروز #پرفورمنس #تاترمستقل_تهران #افق_رويداد

سلام بچه ها نوروز کجا هستید .?? اگه تهران هستید و منتظر یه اجرای باحال هشتم فروردین ساعت هفت سالن تاتر مستقل بیایید پیش ما . چند تا ازآهنگهای آلبوم بعدیمون رو هم میزنیم . برای تهیه بلیط برید سایت تيوال یه سری تخفیف ها هم در نظر گرفتن .
http://www.tiwall.com/music/multipath
#multipathperformance #moonhead #مونهد #نوروز #پرفورمنس #تاترمستقل_تهران #افق_رويداد

دوم دی ماه تهران گالری سایه . 
اجرای قطعاتی از آلبوم افق رویداد و آهنگهای جديدمون . 
با تشکر از خانم شیما بیات برای طراحی زيباشون که در اختیار ما قرار دادن و افشین روشن 
#moonhead #moonheads #themoonhead #live 
#تهران #اجرا #راک #تهران_سشن #گالری_سایه #مونهد #افق_رويداد

دوم دی ماه تهران گالری سایه .
اجرای قطعاتی از آلبوم افق رویداد و آهنگهای جديدمون .
با تشکر از خانم شیما بیات برای طراحی زيباشون که در اختیار ما قرار دادن و افشین روشن
#moonhead #moonheads #themoonhead #live
#تهران #اجرا #راک #تهران_سشن #گالری_سایه #مونهد #افق_رويداد

گفتگو با روزنامه شرق درباره آلبوم اول مونهد افق رویداد ممنون از سیامک قلی زاده و مسیح افشار عزیز #راک #ایران #رشت #مونهد #افق_رويداد #روزنامه_شرق

گفتگو با روزنامه شرق درباره آلبوم اول مونهد افق رویداد ممنون از سیامک قلی زاده و مسیح افشار عزیز #راک #ایران #رشت #مونهد #افق_رويداد #روزنامه_شرق

افق رويداد سياهچاله و قرص برافزایشی

#جرم_سياهچاله در يک نقطه در قلب سياهچاله متمرکز شده است و به وضوح قابل ديدن نيست. منظور از چاله، در اصل، محدوده‌اي از فضا در اطراف #تکینگی است، جايي که جاذبه به قدري قوي است که هيچ چيز، حتي نور، که سريع‌ترين چيز در اين جهان است، نمي‌تواند از آن‌ فرار کند و همچنين جايي‌ که #اتساع_زمان در آن بي‌ نهايت است.

بنابراين، يک #سياهچاله با يک سطح تعريف شده به نام افق رويداد محدود و مرز بندي شده است، جايي‌ که نه چيزي داخل آن‌ قابل رويت است و نه چيزي از آن‌ قادر به فرار مي‌‌باشد، زيرا سرعت لازم براي فرار از اين سياهچاله بايد برابر يا بيشتر از سرعت نور باشد(چيزي که از نظر فيزيکي‌ غير ممکن است).
#افق_رويداد شبيه به يک پوسته ي ‌يک طرفه عمل مي‌‌کند، شبيه به نقطه ي بدون بازگشتي که يک قايق زماني‌ که در يک گرداب گرفتار مي‌‌شود، تجربه مي‌‌کند.(منظور از نقطه ي بدون بازگشت، نقطه ايست که ديگر امکان حرکت برخلاف جريان گرداب وجود ندارد). يا اگر به شکل ديگري بخواهيم به آن‌ نگاه کنيم، داخل افق رويداد، فضا در حال سقوط داخل سياهچاله با سرعتي #بيش_از_سرعت_نور است.

افق رويداد يک سياهچاله که حاصل #فروپاشی_ستاره اي با جرم چندين برابر خورشيد ماست، احتمالا چند کيلومتر عرض خواهد داشت. هرچند، در گذر زمان با بلعيدن غبار، سيارات، ستاره‌ها و حتي ساير سياهچاله ها، اين عرض افزايش يافته و بزرگتر مي‌‌شود. به عنوان مثال، سياهچاله واقع در مرکز کهکشان راه شيري، احتمال دارد جرمي برابر ۲۵۰۰۰۰۰ خورشيد و افق رويدادي به قطر ميليون‌ها کيلومتر داشته باشد.

موادي مانند گاز، غبار و ساير بقاياي ستاره‌اي که نزديک سياهچاله مي‌‌شوند ولي‌ به داخل آن‌ کشيده نمي‌‌شوند، تشکيل نوار پهن و صافي از ماده ي در حال چرخشي را در اطراف افق رويداد مي‌‌دهند که #قرص_برافزايشی ( #accretion_disc ) ناميده مي‌‌شود. هرچند، تا به حال کسي‌ سياه چاله يا حتي افق رويداد آن‌ را واقعا نديده است، ولي‌ اين قرص بر افزايشي قابل رويت است؛ زيرا ذرات در حال چرخش به خاطر گرانش قوي سياهچاله، سرعت و شتاب بسيار بالايي‌ دارند و در نتيجه گرما و پرتو‌هاي قوي ايکس و گاما آزاد مي‌‌کنند.

اين قرص‌هاي بر افزايشي همچنين با نام #اختروش يا #کوازار هم شناخته شده هستند. اختروش ها، قديمي‌‌ترين ساختار‌هاي شناخته شده در کيهان هستند و بدون در نظر گرفتن انفجارهاي اشعه گاما، دورترين اجرامي هستند که ما ميتوانيم واقعا ببينيم. همچنين اختروش‌ها عظيم‌ترين و #درخشان‌ترین_اجرام آسماني هستند که از تريليون‌ها ستاره تشکيل شده اند.

افق رويداد سياهچاله و قرص برافزایشی

#جرم_سياهچاله در يک نقطه در قلب سياهچاله متمرکز شده است و به وضوح قابل ديدن نيست. منظور از چاله، در اصل، محدوده‌اي از فضا در اطراف #تکینگی است، جايي که جاذبه به قدري قوي است که هيچ چيز، حتي نور، که سريع‌ترين چيز در اين جهان است، نمي‌تواند از آن‌ فرار کند و همچنين جايي‌ که #اتساع_زمان در آن بي‌ نهايت است.

بنابراين، يک #سياهچاله با يک سطح تعريف شده به نام افق رويداد محدود و مرز بندي شده است، جايي‌ که نه چيزي داخل آن‌ قابل رويت است و نه چيزي از آن‌ قادر به فرار مي‌‌باشد، زيرا سرعت لازم براي فرار از اين سياهچاله بايد برابر يا بيشتر از سرعت نور باشد(چيزي که از نظر فيزيکي‌ غير ممکن است).
#افق_رويداد شبيه به يک پوسته ي ‌يک طرفه عمل مي‌‌کند، شبيه به نقطه ي بدون بازگشتي که يک قايق زماني‌ که در يک گرداب گرفتار مي‌‌شود، تجربه مي‌‌کند.(منظور از نقطه ي بدون بازگشت، نقطه ايست که ديگر امکان حرکت برخلاف جريان گرداب وجود ندارد). يا اگر به شکل ديگري بخواهيم به آن‌ نگاه کنيم، داخل افق رويداد، فضا در حال سقوط داخل سياهچاله با سرعتي #بيش_از_سرعت_نور است.

افق رويداد يک سياهچاله که حاصل #فروپاشی_ستاره اي با جرم چندين برابر خورشيد ماست، احتمالا چند کيلومتر عرض خواهد داشت. هرچند، در گذر زمان با بلعيدن غبار، سيارات، ستاره‌ها و حتي ساير سياهچاله ها، اين عرض افزايش يافته و بزرگتر مي‌‌شود. به عنوان مثال، سياهچاله واقع در مرکز کهکشان راه شيري، احتمال دارد جرمي برابر ۲۵۰۰۰۰۰ خورشيد و افق رويدادي به قطر ميليون‌ها کيلومتر داشته باشد.

موادي مانند گاز، غبار و ساير بقاياي ستاره‌اي که نزديک سياهچاله مي‌‌شوند ولي‌ به داخل آن‌ کشيده نمي‌‌شوند، تشکيل نوار پهن و صافي از ماده ي در حال چرخشي را در اطراف افق رويداد مي‌‌دهند که #قرص_برافزايشی ( #accretion_disc ) ناميده مي‌‌شود. هرچند، تا به حال کسي‌ سياه چاله يا حتي افق رويداد آن‌ را واقعا نديده است، ولي‌ اين قرص بر افزايشي قابل رويت است؛ زيرا ذرات در حال چرخش به خاطر گرانش قوي سياهچاله، سرعت و شتاب بسيار بالايي‌ دارند و در نتيجه گرما و پرتو‌هاي قوي ايکس و گاما آزاد مي‌‌کنند.

اين قرص‌هاي بر افزايشي همچنين با نام #اختروش يا #کوازار هم شناخته شده هستند. اختروش ها، قديمي‌‌ترين ساختار‌هاي شناخته شده در کيهان هستند و بدون در نظر گرفتن انفجارهاي اشعه گاما، دورترين اجرامي هستند که ما ميتوانيم واقعا ببينيم. همچنين اختروش‌ها عظيم‌ترين و #درخشان ‌ترین_اجرام آسماني هستند که از تريليون‌ها ستاره تشکيل شده اند.

.
تازه هاي نشر و پخش جوان 
ويدئو مربوط به جديدترين آلبوم هاي نشر و پخش جوان را در كانال تلگرام ما مشاهده كنيد.
Telegram.me/javanrecords.
 "#٤سيم" _#محمدصداقت.
"#آن_سياه_افسونكار" آهنگساز: #نگارخاركن، خواننده: #حسين_عليشاپور .
"#سرُصدا"_گروه #ري_بيت.
"#افق_رويداد"_گروه #مون_هد.
"#ايران١١" _#گروه_بهنا.
"#جانفزا"_آهنگساز: #مهدي_فلاح_صفا، خواننده: #مهدي_شجاعي .
"#پيداي_ناپيدا"_ #زكريا_يوسفي .
"#زمزمه_گلها"_#هاميك_الكساندريان. 
"#وَرَشان"_ #كامران_منتظري

.
تازه هاي نشر و پخش جوان
ويدئو مربوط به جديدترين آلبوم هاي نشر و پخش جوان را در كانال تلگرام ما مشاهده كنيد.
Telegram.me/javanrecords.
" #٤سيم " _ #محمدصداقت .
" #آن_سياه_افسونكار " آهنگساز: #نگارخاركن ، خواننده: #حسين_عليشاپور .
" #سر ُصدا"_گروه #ري_بيت .
" #افق_رويداد "_گروه #مون_هد .
" #ايران١١ " _ #گروه_بهنا .
" #جانفزا "_آهنگساز: #مهدي_فلاح_صفا ، خواننده: #مهدي_شجاعي .
" #پيداي_ناپيدا "_ #زكريا_يوسفي .
" #زمزمه_گلها "_ #هاميك_الكساندريان .
" َرَشان"_ #كامران_منتظري

.
دعوت به شنيدن و حمايت از آلبوم موسيقي "افق رويداد" 
اثر گروه مون هد 
ارائه اي از نشر و پخش جوان 
تهيه كننده اجرايي: سينا چراغي
قابل دسترس در شهركتاب ها و مراكز فروش محصولات فرهنگي در سراسر كشور 
@moonhead_band 
@sina.cher 
Video by: @daryayaseri 
#پيشنهاد_موسيقي_نشر_پخش_جوان #افق_رويداد #مون_هد #moonhead #کپی_رایت

.
دعوت به شنيدن و حمايت از آلبوم موسيقي "افق رويداد"
اثر گروه مون هد
ارائه اي از نشر و پخش جوان
تهيه كننده اجرايي: سينا چراغي
قابل دسترس در شهركتاب ها و مراكز فروش محصولات فرهنگي در سراسر كشور
@moonhead_band
@sina.cher
Video by: @daryayaseri
#پيشنهاد_موسيقي_نشر_پخش_جوان #افق_رويداد #مون_هد #moonhead #کپی_رایت

#شب 
چراغ و خاموش ميكنم و مي افتم رو تخت..
جديدا عادتم شده قبل خواب با گوشيم ور ميرم...
ميرم تو #اينستا فحش دادن مردم و ميخونم و بازم سر در نميارم فلسفه ي اين فحش چيه؟؟؟
يا ميرم تو تلگرام جك هاي بيات شده ميخونم كه بنده خدا ها از يه هفته پيش داغ داغ برام فرستادن...
بعد از اينكه انگشتاي دستم خواب رفته و كمرم قفل ميشه يه تكوني به خودم ميدم...
لامصب زمان وقتي تو اين شبكه هاي اجتماعي موج ميخوري عين برق ميگذره...
تو اتاق خيلي وقته فقط صداي تيك تيكه ساعته..
همسايه پايينيمون كولرشو كه پايين پنجره ي اتاق منه روشن ميكنع...صداي هوووووووووو مياد..
تيك تاك
هوووووووووو
تيك تاك
هوووووووووو
تو تاريكي به سقف خيره شدم.. سقفي كه نميبينم..
تصور ميكنم منظومه ي شمسي بالاي سرم و ميخوام #دب_اكبر و پيدا كنم...اونو پيدا كنم اصغرم بعدش مياد..
تو اسمون چندتا ستاره هست؟؟؟ #سولاريس كجاي منظومس؟؟؟ اگه يه جا سياهچاله باشه يعني #افق_رويداد هست؟؟؟ اگه برم توش مثل ته فيلم نولان ميشه؟؟؟
تيك تاك 
هووووووووو
تيك تاك
هووووووووو
تو #تاريكي به لوستر اتاق خيره شدم...لوستري كه نميبينم..
اوه حتما كلي خاك روشع.... از عيد به اينور پاكش نكردم..چرا رو لوستر خاك ميشينه؟؟؟؟ چرا من فقط شبا يادم ميافته لوستر و پاك كنم روزا حتي نگاهشم نميكنم؟؟ اه كي اين لوستر و خريده؟؟ خيلي زشته! به هيچي اتاقم نمياد.. اين اخه چ چراغيه كه بابا خريده قد چراغاي ميوه فروشيا؟؟؟هر دفعه روشنش ميكنم #كور ميشم...
اگه كور شم همه جا #سفيد ميشه يا #سياه؟؟؟
تيك تاك
هووووووووو
تيك تاك 
هووووووووو
و اين فكر هاي بيهوده ادامه داره تا شايد خاك لوستر اتاق يا #منظومه ي خيالي منو جايي به تو برسونن...
و اونوقت تو يه جايي بين تيك تاك ساعت و هوووووو هووووو ي كولر تو #مغزم گم ميشي...
هستي ولي من ميرم...
خوابم ميبره..
لالايي من همينه...
#ارغوننوشت

#شب
چراغ و خاموش ميكنم و مي افتم رو تخت..
جديدا عادتم شده قبل خواب با گوشيم ور ميرم...
ميرم تو #اينستا فحش دادن مردم و ميخونم و بازم سر در نميارم فلسفه ي اين فحش چيه؟؟؟
يا ميرم تو تلگرام جك هاي بيات شده ميخونم كه بنده خدا ها از يه هفته پيش داغ داغ برام فرستادن...
بعد از اينكه انگشتاي دستم خواب رفته و كمرم قفل ميشه يه تكوني به خودم ميدم...
لامصب زمان وقتي تو اين شبكه هاي اجتماعي موج ميخوري عين برق ميگذره...
تو اتاق خيلي وقته فقط صداي تيك تيكه ساعته..
همسايه پايينيمون كولرشو كه پايين پنجره ي اتاق منه روشن ميكنع...صداي هوووووووووو مياد..
تيك تاك
هوووووووووو
تيك تاك
هوووووووووو
تو تاريكي به سقف خيره شدم.. سقفي كه نميبينم..
تصور ميكنم منظومه ي شمسي بالاي سرم و ميخوام #دب_اكبر و پيدا كنم...اونو پيدا كنم اصغرم بعدش مياد..
تو اسمون چندتا ستاره هست؟؟؟ #سولاريس كجاي منظومس؟؟؟ اگه يه جا سياهچاله باشه يعني #افق_رويداد هست؟؟؟ اگه برم توش مثل ته فيلم نولان ميشه؟؟؟
تيك تاك
هووووووووو
تيك تاك
هووووووووو
تو #تاريكي به لوستر اتاق خيره شدم...لوستري كه نميبينم..
اوه حتما كلي خاك روشع.... از عيد به اينور پاكش نكردم..چرا رو لوستر خاك ميشينه؟؟؟؟ چرا من فقط شبا يادم ميافته لوستر و پاك كنم روزا حتي نگاهشم نميكنم؟؟ اه كي اين لوستر و خريده؟؟ خيلي زشته! به هيچي اتاقم نمياد.. اين اخه چ چراغيه كه بابا خريده قد چراغاي ميوه فروشيا؟؟؟هر دفعه روشنش ميكنم #كور ميشم...
اگه كور شم همه جا #سفيد ميشه يا #سياه ؟؟؟
تيك تاك
هووووووووو
تيك تاك
هووووووووو
و اين فكر هاي بيهوده ادامه داره تا شايد خاك لوستر اتاق يا #منظومه ي خيالي منو جايي به تو برسونن...
و اونوقت تو يه جايي بين تيك تاك ساعت و هوووووو هووووو ي كولر تو #مغزم گم ميشي...
هستي ولي من ميرم...
خوابم ميبره..
لالايي من همينه...
#ارغوننوشت